Molnhjärta
Foto: Pixabay

Bokning

Bokat dop, vigsel eller hyrt en lokal hos oss? Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Beroende om du bokar en kyrklig handling eller bokar lokal hos oss behöver vi olika personuppgifter för att kunna administrera detta på ett korrekt sätt.

Vid kyrklig handling (dop, vigsel eller begravning) behandlas namn, kyrkotillhörighet, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Den lagliga grunden här är berättigat intresse eftersom vi behöver dessa uppgifter för att utföra vårt uppdrag samt eventuellt skicka ut information till er innan förrättningen. Kyrkotillhörighet behandlas vid vigsel för att se om någon av er är medlem (vigsel i Svenska kyrkan är gratis om minst en är medlem).

Vid uthyrning av lokal behandlas vanligtvis namn, adress, e-post och telefonnummer. Den rättsliga grunden här är avtal eftersom vi kommer att behöva dina uppgifter för att kunna ta kontakt samt skicka ut eventuella fakturor. Efter utförd förrättning eller uthyrning raderas dina personuppgifter i enlighet med våra riktlinjer.

Laglig grund
Vår behandling av ovanstående personuppgifter stöttas av följande lagliga grunder.

BERÄTTIGAT INTRESSE
Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning, om behandlingen är nödvändig för personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen, och de väger tyngre än personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Med tredje part menas en person som varken är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
Enligt dataskyddsförordningen är direktmarknadsföring ett sådant berättigat intresse, om nyttan väger tyngre än risken.

AVTAL
Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal där personen är part eller för att vidta åtgärder på begäran av personen innan ett sådant avtal ingås. Två exempel på behandlingar som är nödvändiga i samband med avtal är behandling av personuppgifter i kund- och personaladministrativa system för fakturering och löneberäkning.

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Boka dop i Örebro

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett ålder på den som döps. Här kan du välja tid och plats för dop i någon av våra kyrkor och kapell. Bokning går att göra direkt på webben.

Två vigselringar.

Boka vigsel i Örebro

Går du i giftastankar? I de åtta församlingarna i Örebro pastorat finns över 15 kyrkor och kapell. Här kan du välja tid och plats för bröllop och boka direkt på webben. En kyrklig vigsel kan vara både liten och intim eller innebära stor fest, det är helt upp till er. I vår värld är nämligen både kärleken och vigseln gratis.