Personuppgifter fritidsverksamhet

Om ditt barn deltar i vår fritidsverksamhet behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår fritidsverksamhet.

Uppgifter om vårdnadshavare och andra närstående

Som vårdnadshavare behandlas dina personuppgifter av oss för att vi ska kunna kontakta dig beträffande ditt barns välmående och säkerhet, samt om övrig information som är relevant för ditt barns deltagande i vår fritidsverksamhet. Vi skickar exempelvis ut information vid varje terminsstart om nyheter i fritidsverksamheten. Utöver detta behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet, exempelvis genom att fakturera barnomsorgsavgift. Personuppgifterna behandlas dels med stöd av det allmänna intresset att kunna bedriva vår fritidsverksamhet enligt skollagen (SFS 2010:800), dels med stöd av det avtal om fritidsplats du ingår med Onsala församling.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Barnets uppgifter används för att säkerställa barnets säkerhet och välmående hos oss, för att föra närvarostatistik och födelsedagslistor. Vi behandlar personuppgifter om ditt barn huvudsakligen för det allmänna intresset att kunna bedriva vår fritidsverksamhet enligt skollagen (SFS 2010:800).
  • Vi behandlar även personuppgifter om barnet som är nödvändiga för att kunna uppfylla avtalet om fritidsplats, exempelvis för att fakturera barnomsorgsavgift.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. Behandlingen utförs på basis av ett allmänt intresse med stöd i 14 kap. 2 § och 26 a kap. 4 § 2 p. skollagen, för att säkerställa att barnet inte skadas eller serveras något hen inte kan äta.
  • Vi tar ibland foton och filmer i vår verksamhet och kan komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn till fritidsverksamheten lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Onsala församling. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, postadress, eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter, foton och filmer där ditt barn finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Era personuppgifter kommer att sparas under hela den tid ditt barn deltar i fritidsverksamhet hos oss. 

Blanketter du har lämnat in kan komma att ersättas med nya blanketter om uppgifterna behöver förnyas. Observera att vi sparar dokumentation över eventuellt samtycke till publicering i tio år efter att samtycket slutat gälla, för att vi ska kunna visa att samtycke har lämnats.

Vilka rättigheter har ni?

Onsala församling ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Det är avslutningsvis viktigt att du känner till att våra skyldigheter ibland går före dina rättigheter. Fritidsverksamheten har enligt skollagen en skyldighet att agera vid misstanke om att ett barn utsätts för kränkande behandling.