Kyrkoråd

Församlingen styrs av Kyrkofullmäktige som väljs av medlemmarna vart fjärde år. Av Onsalas invånare tillhör 75 procent Svenska kyrkan och vår församling har totalt 10 850 medlemmar.

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett Kyrkoråd och en rad andra kommittéer och utskott som har ansvar för olika delar av församlingens verksamhet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, församlingens "riksdag". Tre gånger om året kallas de valda ledamöterna till sammanträde. Deras uppgift är bland annat att besluta om församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt. 

Ordförande i kyrkofullmäktige är David Sjöstrand, david@ydsa.se, tel 0705-16 87 81.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet i Onsala sammanträder i regel en gång per månad.
 
Under kyrkorådet finns ett arbetsutskott som har till uppgift att underlätta arbetet i kyrkorådet genom att förbereda de frågor som senare ska behandlas av rådet. 
 
Ordförande i kyrkorådet är Linnéa Carling, linnea.ce@gmail.com, tel 0733-10 06 24.