Kyrkofullmäktige

Församlingen styrs av Kyrkofullmäktige som väljs av medlemmarna genom kyrkovalet vart fjärde år. Av Onsalas invånare tillhör 68 procent Svenska kyrkan och vår församling har totalt 9 998 medlemmar.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, församlingens "riksdag". Två till tre gånger om året kallas de valda ledamöterna till sammanträde. Deras uppgift är bland annat att besluta om församlingens mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt. 

Ordförande i kyrkofullmäktige är David Sjöstrand, david@ydsa.se, tel 0705-16 87 81.

Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett Kyrkoråd. Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet i Onsala sammanträder i regel en gång per månad.
 
Ordförande i kyrkorådet är Linnéa Carling, linnea.ce@gmail.com, tel 0733-10 06 24.

Kyrkorådets protokoll

Tidigare protokoll finns tillgängliga för den som är intresserad. Kontakta Anne Eliasson tel: 0300-56 95 09, e-post: anne.eliasson@svenskakyrkan.se