Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Vår ambition är att aldrig lagra mer personuppgifter än nödvändigt och att följa gällande lagstiftning enligt dataskyddsförordningen. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Här finner du vår samlade dokumentation för våra olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om GDPR och Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: Christina Andborn, se nedan.

Dataskyddsombud för Öckerö församling är Erika Malmberg, Intechrity dataskyddsombud@intechrity.se, 072-549 64 34.

Christina Andborn

Christina Andborn

Svenska kyrkan Öckerö

Ekonom