Ordningsföreskrifter

Inom kyrkogården gäller

 • Gravplatsen skall hållas vårdad.
 • Missprydande föremål på gravplatsen tas bort utan att gravrättsinnehavaren vidtalas.
 • Vaser, prydnadsföremål eller dylikt av glas eller porslin kan förorsaka olycksfall och får inte användas och tas bort utan att gravrättsinnehavaren vidtalas.
 • Vissna blommor och annat skräp skall läggas i därför avsedda kärl.
 • Gravlyktor får finnas under tiden 1 oktober t.o.m. 30 april.
 • Övrig tid tas lyktorna bort utan att gravrättsinnehavaren vidtalas.
 • Lyktorna samlas på gemensam plats vid sidan av grinden till materialgården, där man kan söka efter sin lykta, dessa är ej uppmärkta med namn.
 • Träd och planteringar är lagskyddade mot all åverkan.
 • Hundar skall hållas fysiskt kopplade.
 • Konstgjorda växter får ej sättas på gravarna.

 

För jord och urngravar gäller

 •  Plantering får göras i planteringsytan framför gravstenen/vården eller i planteringslåda. Plantering får ej göras vid sidan om eller bakom gravstenen/vården, ej heller får buskar och träd planteras om dessa blir högre än stenen eller breder ut sig utanför den egna graven eller över närliggande gravar. I dessa fall kommer växterna att avlägsnas utan att gravrättsinnehavaren vidtalas.
 • Planteringsytan får omgärdas med sammanhängande stenkant eller av skuren kant mot gräsyta.
 • Småstenar eller kant av andra föremål får ej sättas p.g.a. skaderisk på maskiner eller person men också för att möjliggöra rationell skötsel med trimmer och klippare.
 • Särskilda bestämmelser finns för gravvårdar och deras storlek. Upplysningar om detta kan lämnas på kyrkogårdsförvaltningens expedition.

För minneslunden gäller

Minneslunden är ett alternativ till enskild gravplats och är ett gemensamt gravområde där askan efter de avlidna gravsätts anonymt.

Den som vill hedra den avlidne med snittblommor eller ljus, kan göra det på en vid minneslunden avsedd plats. EJ marschaller som skadar ljusbärarna och även kan lämna märken på stenläggning

 • Askan grävs ner direkt i jorden utan urna. Detta sker utan att de anhöriga är närvarande.
 • Kyrkogårdsförvaltningen skickar ett skriftligt meddelande till anhöriga när gravsättningen har skett.
 • Plantering utförd av enskild får ej göras i lunden.
 • Minnessaker, krukväxter och gravlyktor får ej placeras i minneslunden.

För våra Askgravplatser Gläntan och Dungen gäller

 • Snittblommor i vas samt lykta eller ljus får placeras på graven.
 • Detta är en gravsättning med begränsad gravrätt.
 • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättning av askan.
 • Förvaltningen svarar för skötsel och utsmyckning av gravplatsen.
 • Gravsten tillhandahålls av förvaltningen.
 • En sammetspåse för askan tillhandahålls av förvaltningen.
 • För stenen med inskription, sammetspåse samt skötsel i 25 år betalas ett engångsbelopp mot faktura.
 • Stenen placeras på graven efter leverans då fakturan betalats.
 • Upplåtelse av gravplatsen avser 25 år efter den sist gravsatte, varefter gravstenen tas bort.
 • Gravrätten kan förlängas mot en avgift.
 • Endast två personer kan gravsättas vid varje sten.
 • Då nästa aska skall läggas ner, faktureras ett lägre belopp för ny   inskription samt hantering och transporter av stenen, detta förlänger skötselåtagandet med 25 år från senast begravda.

 

Kyrkogårdsförvaltningen 2016