Kulturhistorisk inventering

2018

När gravarna talar

Gravarna på Nynäshamns kyrkogårdar ger en direkt inblick i människors livsöden i det förgångna. Vi kan läsa om familjekonstellationer, långa liv och plötsliga epidemier, sedan länge bortglömda gårdsnamn och ålderdomliga yrken som inte längre finns kvar. Det är inte så konstigt att fantasin skenar iväg när vår blick fastnar på stenarnas textplattor. 2018 inventerades kyrkogårdarna och en rapport finns nu att läsa i församlingshemmet, kyrkogårdsförvaltningen och längst ned på denna sida.


Gravplatserna i sig, stensorterna och gjutjärnet, formerna och dekoren, stenramarna och krattningen förmedlar berättelser om bygden och dess näringar, om det lokala hantverkskunnandet och om de stilpreferenser som dominerat begravningsskulturen under olika tidsperioder.
Men det stannar inte där. Platsens tentakler letar sig vidare ut i riket och världen; de ger oss en insyn i samhället i stort. I gravvårdarna kan vi utläsa den maskinella revolution som stenindustrin kom att bli en del av, tvära ekonomiska kast, och inte minst de sociala hierarkier som var en central del av samhällets struktur fram till efterkrigstiden då folkhemstanken successivt raderade ut klassmarkörerna på gravstenarna.


Alla dessa berättelser ingår i det kyrkliga kulturarvet och är viktiga att värna.

Gravplatserna har bedömts efter en värdeskala som skiljer på kulturhistorisk mycket värdefulla, värdefulla respektive övriga gravvårdar/platser som inte klassificeras. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några universella lösningar som gäller för alla gravplatser utan gränserna mellan vad som betraktas som mycket värdefull och värdefull är många gånger mycket svår att avgöra. Ofta är det den specifika kyrkogårdens historiska sammanhang som avgör.

Mycket värdefull: avser gravanordningar/gravvårdar som har särskilt kulturhistoriskt värde och ska bevaras när gravrätten upphör. De får inte återanvändas.

Värdefull: avser gravanordningar/gravvårdar som har särskilt kulturhistoriskt värde och som är värda att bevara med hänsyn till kulturmiljön på hela begravningsplatsen eller för ett område eller tidsepok inom begravningsplatsen.

Under våren kommer gravarna, som är mycket värdefulla, att märkas med Kulturhistorisk Grav på den
befintliga gravskylten. Detta gäller på de gravar som är återlämnade. Det finns en katalog på kyrkogårdsförvaltningen och församlingsexpeditionen som man kan söka gravar och läsa i på plats. Här nedan ligger rapporten som PDF men då utan bilagor eller gravkatalog.

Text: Gunhild Eriksdotter med bearbetning av Nynäshamns församling.