Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravskötsel enligt nedan

Alternativ för gravskötsel


Här kan du se priser för gravskötsel samt olika planteringstillval.

Ladda ned prislistan nedan.

Begravningsavgiften bekostar:

Gravplats i 25 år
Lokal för bisättning ( körvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltning)
Lokal för begravningscermoni (med eller utan religiösa symboler)
Transport av kista från bisättnings/begravningscermoni
Kremering
Gravsättning/minneslund


Dödsboet bekostar:

Kista och dekorationer
Bärare av kista i procession
Transport av kista till bisättning/begravningscermoni.
Minnesstund
Gravsten. (Även askgravplats med sten och skötsel
Skötsel av enskild grav

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

 Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

  • Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
  • Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
  • Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
  • Återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen

 Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:

  •  Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick även trimning runt grav och ram.
  • Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
  • Anmäla ny gravrättsinnehavare
  • Meddela adressändring

Dessa rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen SFS 1990:1144

Ytterligare information om gällande bestämmelser framgår av huvudmannens lokala regler.