Gravrätt

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Dessa rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen SFS 1990:1144

 

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

 •  bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
 • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
 • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
 • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen

 

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

 • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
 • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
 • anmäla ny gravrättsinnehavare
 • meddela adressändring

Askgravplats:

 • Detta är en gravsättning med begränsad gravrätt.
 • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättning av askan.
 • Förvaltningen svarar för skötsel och utsmyckning av gravplatsen.
 • Gravsten tillhandahålls av förvaltningen.
 • En sammetspåse för askan tillhandahålls av förvaltningen.
 • För stenen med inskription, sammetspåse samt skötsel i 25 år betalas ett engångsbelopp mot faktura.
 • Stenen placeras på graven efter leverans då fakturan betalats.
 • Upplåtelse av gravplatsen avser 25 år efter den sist gravsatte, varefter gravstenen tas bort.
 • Gravrätten kan förlängas mot en avgift.
 • Endast två personer kan gravsättas vid varje sten.
 • Då nästa aska skall läggas ner, faktureras ett lägre belopp för ny   inskription samt hantering och transporter av stenen, detta förlänger skötselåtagandet med 25 år från senast begravda.

Ytterligare information om gällande bestämmelser framgår av huvudmannens policy/lokala regler.