Begravningsavgift

Vad ingår, vad ingår inte?

Begravningsavgiften bekostar:


Gravplats i 25 år
Lokal för bisättning ( körvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltning)
Lokal för begravningscermoni (med eller utan religiösa symboler)
Transport av kista från bisättnings/begravningscermoni
Kremering
Gravsättning/minneslund


Dödsboet bekostar:

Kista och dekorationer
Bärare av kista i procession
Transport av kista till bisättning/begravningscermoni.
Minnesstund
Gravsten. (Även askgravplats med sten och skötsel
Skötsel av enskild grav

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

 

• Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen

• Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet

• Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

• Få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång

• Återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen


Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:

 

• Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick även trimning runt grav och ram.

• Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

• Före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten

• Anmäla ny gravrättsinnehavare

• Meddela adressändring

Dessa rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen SFS 1990:1144
Ytterligare information om gällande bestämmelser framgår av huvudmannens lokala regler.

 

Läs mer om begravningsavgiften på:

www.svenskakyrkan.se/medlem/begravningsavgiften