Begravning

Ett farväl

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt.
Församlingen vill vara med och visa deltagande och omsorg om människor i dödens närhet genom att visa på evangeliets budskap om hopp och uppståndelse. Vi vill finnas med de sörjande som medvandrare i livets svåra stunder.
Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras.

En stund av tacksamhet

Att samlas till begravningsgudstjänst, familj, släkt, vänner, och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.
Begravningen vill vara en akt av kärlek och respekt för den döde. Vi får tacka för vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan.

Tacksägelse

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Ingår i kyrkoavgiften

Är du tillhörig Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänsten i kyrkoavgiften, d.v.s. präst, kyrkomusiker, kyrka/kapell. För den som inte är tillhörig hänvisas till borgerligt alternativ.

Den dödes önskemål

Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens. Ibland kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för anhöriga, eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för anhöriga, får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas behov.

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Vid begravning kan du hyra församlingshemmets kök och samlingssal till begravningskaffe. Kolla tillgänglighet med församlingsexpeditionen när du bokar begravningen.

Gravsättning på olika sätt

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravplats är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Gravsättning eller kremering en månad efter dödsfallet

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Kyrkliga begravningstider

Kyrkan och kapellet är tillgänglig för begravning onsdagar och torsdagar klockan 14 samt fredagar klockan 10, 12 och 14.

Inte medlem i Svenska kyrkan

Ibland är anhöriga ovetande om att den avlidne gått ur Svenska kyrkan, och därför inte kan begravas i kyrkan. Det är därför viktigt att Du informerar dina närmaste ifall du väljer att lämna Svenska kyrkan.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Kontakt med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens expeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Personal vid begravningen

Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdspersonal, vaktmästare, diakoner, husmor - allt efter hur församlingen är uppbyggd. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

 

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.