Dina rättigheter och frågor

Här kan du läsa om dina rättigheter gällande personuppgifter och var du kan ställa frågor.

Dina rättigheter

Nylöse pastorat är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag.

Utdrag

Du har enligt Dataskyddsförordningen (kap. 3 artikel 12) rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din och ditt barns identitet kan bevisas. Kontakta expeditionen på telefonnummer 031-731 82 00.

Korrigering

Du har enligt Dataskyddsförordningen (avsnitt 3, kap. 3, artikel 16-18) även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Kontakta expeditionen på telefonnummer 031-731 82 00.

Åtgärd

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du enligt Dataskyddsförordningen (kapitel 8, artikel 77) rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Frågor

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till expeditionen på telefon 031-731 82 00. Läs också mer på datainspektionens hemsida.