Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdar och kapell

Kyrkogårdarna och kapellen sköts av kyrkogårdsförvaltningen i Nyköpings församling. Kontaktinformation hittar du i faktarutan.

Nya kyrkogården

Nyköpings Alla Helgona och S:t Nicolai församlingar gick i början av 1900-talet samman för att planera en ny gemensam kyrkogård utanför staden för att tillgodose framtida behov av gravplatser. Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.

Nya kyrkogården är en skogskyrkogård och karaktären är präglad av den naturromantiserade landskapsbild som influerade många anlagda parker vid förra sekelskiftet. Typiska inslag är den glesa pelarsalen av träd med det lätt skuggande grentaket, de blommande ängarna, skogstjärnen, fjärilarna, fåglarna. Parken skulle formas till en Edens lustgård. Där fanns inga raka rader, utan formerna på kvarter och gångar skulle bölja fram i mjuka naturliga former. De dominerande "skogsträden" här är tall, serbisk gran, kanandensisk hemlock och hängbjörk. 
 
Nya kyrkogården har en blandning av nya och gamla gravkvarter avsedda för såväl kist- som urngravar. Här finns en mycket vacker minneslund anlagd 1980. Här finns den nya askminneslunden "Hasselörten" där anhöriga har möjlighet att sätta upp en skylt. Här finns även ett kvarter avsett för muslimska gravar.
 
Nya kyrkogårdens gravkapell
1914 anlades Nya kyrkogårdens första gravkapell. Gravkapellet ligger på samma plats idag men har under åren genomgått flera förändringar. 1965 försågs kapellet med ett krematorium och kapellet fick i stora drag det utseende det har idag. Arkitekt vid denna utbyggnad var Sven Ivar Lind. 2003 moderniserades krematoriet och även kapellet genomgick några mindre förändringar.

I Nya kyrkogårdens kapell ges även utrymme för borgerliga begravningar.
 

Hitta till Nya kyrkogården

Västra kyrkogården

Nyköpings Westra kyrkogård anlades av S:t Nicolai församling 1825 för att avlasta den kyrkogård som tidigare var belägen runt S:t Nicolai kyrka. Kyrkogården anlades då utanför tätbebyggt område, men vår stad har sedan dess vuxit ordentligt.
 
Kyrkogården är en parkkyrkogård av barockkaraktär. Stilfullt med raka gångar och fyrkantiga symmetriskt liggande gravkvarter med en tydligt markerad mittaxel där kapellet utgör det centrala blickfånget. Den välvuxna trädkransen av blandade lövträd ger dock kyrkogården en lummig och behaglig karaktär. I trädkransen hittar vi bland annat lind, alm, ek och ask.

Hitta till Västra kyrkogården

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården ligger vid Alla Helgona kyrka och så länge där har funnits en kyrka så har där förmodligen även funnits en begravningsplats. Alla Helgona kyrka och även de äldsta delarna av kyrkogården har anor från 1200-talet. Våra äldsta kända gravar idag har anor från 1700-talet. De äldsta delarna av kyrkogården är belägna närmast kyrkan. Vi vet också att den nyare delen där bland annat minneslunden ligger idag, tidigare har använts till odling av sparris och grönsaker åt det kungliga slottet Nyköpingshus.
 
Kyrkogården är en parkkyrkogård av barockkaraktär med raka gångar, formklippta häckar och träd, fyrkantiga symmetriskt liggande gravkvarter. En tydligt markerad mittaxel leder mot minneslundens stora träkors. Karaktärsträdet i trädkrans och mittalléer är lind. De välklippta häckarna som omger huvudparten av gravkvarteren är tuja.

Hitta till Östra kyrkogården

 

Svärta kyrkogård

Svärta kyrka med kyrkogård ligger vackert belägen uppe på en höjdrygg vid ”Svärta sockens” nordligaste del. Tidigare var svärtasvackan en seglingsbar havsvik och man kunde enkelt ta sig in till Svärta kyrka per båt. Kyrkans äldsta delar har troligen anor från 1200-talet och man kan ana det i och intill kyrkan där det har gravsatts människor ända sedan dess. 
 
Svärta var tidigare en egen socken men sammanslöts under reformationen med Alla Helgona församling. Under 1500-talet var Svärta kyrka till och med församlingens moderkyrka då Gustav Vasa ansåg att det var onödigt med två kyrkor i församlingen varpå han under denna tid faktiskt ödelade Alla Helgona kyrka. Går man in i Svärta kyrka märker man att kyrkan faktiskt är riktigt stor.
 
Vid Svärta kyrkogårds västra del finns två gravkor uppförda under tidigt 1800-tal. Det norra är avsett för släkten von Berchner som ägde Norshammar (numera Svärta gård). Det södra innehas av släkten Löwen som innehar Sjösa gård.
 
Kyrkogården är en typisk landsortskyrkogård. Den ligger högt belägen i landskapet för att kyrkan skulle synas från stora delar av socknen. Den är inbäddad i en trädkrans av blandade lövträd bestående av bland annat lind och lönn.

Hitta till Svärta kyrkogård

GRAVKARTA SVÄRTA KYRKOGÅRD

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Nya kyrkogården, Nyköping
Postadress:
Box 103, 611 23 Nyköping
Expeditionens öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.