Tydligt stöd för en ny kyrkohandbok

Nyhet Publicerad Ändrad

Under 2013 hade församlingar i landet möjlighet att pröva gudstjänstordningar i ett förslag till en ny kyrkohandbok. Nu har sammanställningen av remissvaren färdigställts. Svaren visar att en stor majoritet bejakar förslaget som helhet, och föreslår samtidigt specifika justeringar.

Nästan 40 procent av alla församlingar har provat kyrkohandboksförslaget och 81 procent av dem, 472 församlingar, har svarat på remissen. Svar har även inkommit från alla domkapitel och stiftsstyrelser, från 21 övriga remissinstanser samt ett knappt hundratal spontansvar ‒ enskilda eller grupper.

Totalt har 636 svar inkommit.

En stor majoritet bejakar förslaget som helhet, och föreslår samtidigt specifika justeringar.

‒ När vi nu gått igenom svaren och utifrån religionssociologisk metod analyserat svaren ser vi att hela processen med att arbeta fram en ny kyrkohandbok har fått ett stort genomslag, säger Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare.

‒ Församlingarna har varit mycket engagerade och gett omfattande svar som ger en god vägledning framåt, konstaterar hon. 

Svaren visar att det finns tydliga synpunkter om dopgudstjänstens rytm, som många församlingar inte tycker fungerat på ett bra sätt.

– Det är naturligtvis en mycket viktig synpunkt och därför provas en justerad dopgudstjänst i några församlingar innan ett justerat förslag färdigställs säger Boel Hössjer Sundman som är projektledare för kyrkohandboksrevisionen.

Det finns även synpunkter bland remissvaren på vissa specifika texter ur teologisk och språklig synvinkel. Det handlar då till exempel om hur treenigheten framställs i vissa texter och några ord som uppfattas förekomma för ofta eller som uppfattas vara diffusa i kyrkohandbokens sammanhang.

Musikseminarium i augusti
Musikserierna i förslaget har stort stöd i församlingarna. Det är 94 procent som bejakar musikserie A som bland annat innehåller den gregorianska musiken. Men även den nya musiken i förslaget har mottagits väl i församlingarna.
  
– Samtidigt finns tydliga synpunkter om behov av justeringar i alla musikserier. Dessa synpunkter behöver nu tas på största allvar, säger Boel Hössjer Sundman.

‒ Vi samlar en grupp med olika perspektiv och kompetenser till ett seminarium i augusti då vi kommer ha fokus på musik i serie A. Utifrån remissvar finns förslag om att tillföra en välbeprövad serie som fungerar väl inte minst med yngre barn. Den frågan bereds också just nu i revisionsarbetet.

Kyrkohandboksförslaget bearbetas nu med utgångspunkt i remissutfallet. Det justerade förslaget går på remiss 2015 och kommer efter slutjusteringar till kyrkomötet 2016. En ny kyrkohandbok kan tas i bruk 2017.