Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken.

– Vi har precis tagit emot revisionsrapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Granskningen omfattar perioden 2006 till 2017 med fokus på arbetet från och med 2010. Utgångspunkten för revisionen är att belysa brister och utvecklingsmöjligheter i kyrkans projektprocess.

”Granskningen är fokuserad till hur projektet har drivits och innefattar inte någon bedömning av innehåll och kvalitet i själva slutprodukten, det vill säga kyrkohandboken”, skriver revisionsbyrån. I rapporten klargörs också att de delar som ansetts fungerat väl i projektet berörs endast översiktligt.

Rekommendationer 

Grant Thorntons starkaste rekommendationer gäller kravställning och uppföljning från styrelsen och styrgruppen, samt roller och ansvar, projektplanering och transparens. Kyrkostyrelsen anses inte ha följt och styrt arbetet med kyrkohandboken tillräckligt aktivt. Kyrkostyrelsens arbetsutskott delar inte den bilden fullt ut:

– Sedan 2010 har det varit 13 längre föredragningar i kyrkostyrelsen eller dess arbetsutskott. Dessutom har arbetsutskottet varit projektets styrgrupp sedan december 2014. Kyrkostyrelsen har också fått kontinuerlig information genom generalsekreterarens rapporter, säger Mats Hagelin, andre vice ordförande.

Arbetet startade 1997 med en anpassning inför en ny bibelöversättning och framtagandet av en kyrkoordning. Sedan har projektet utvecklats från översyn till en mer genomgripande revision.

– Det har växt fram stegvis, och drivits med en allt tydligare styrning ju längre processen pågått, vilket också noteras i rapporten, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande.

Kvalitetssäkring

Enligt rapporten borde materialet ha kvalitetssäkrats fullt ut innan det skickades ut på remiss för synpunkter.

– Granskningsrapporten ger en märklig bild av Svenska kyrkan som en toppstyrd organisation, där experter ska kvalitetssäkra material som sedan församlingarna får ge synpunkter på. Det är just församlingarna som har en huvudroll i kvalitetssäkringen, eftersom de genom sitt gudstjänstliv har expertkunskap, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Arbetsutskottet konstaterar att materialet dessutom har kvalitetssäkrats på många sätt under hela processen, genom de olika arbetsgrupperna, biskopsmötet, externa experter inom teologi och musik.

Arbetsutskottet konstaterar vidare att den rekommendation Grant Thornton ger avseende roller, ansvar och mandat för alla inblandade, är en viktig lärdom för framtida projekt. Det måste tydliggöras vilka krav som ställs på respektive funktion och vilka beslut de har rätt att fatta. Även för externa experter måste ansvar och mandat tydliggöras.

Beslut i kyrkomötet 

Själva kyrkohandboksförslaget har inte omfattats av granskningen. Efter behandling i kyrkomötets läronämnd och gudstjänstsutskott, ligger förslaget nu för beslut i kyrkomötets andra session den 20-23 november. I gudstjänstutskottets betänkande föreslås att kyrkohandboksförslaget ska antas med de ändringar som utskottet föreslår.

LÄS MER

·     Revisionsrapporten i sin helhet

·     Frågor och svar om revisionsrapporten 

·     Kyrkohandbokens webbplats