Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det är tid att agera nu!

Genom Luleå stift är Svenska kyrkan del av samarbetet mellan de kristna kyrkorna i Barentsregionen. Vid det senaste rådsmötet i Enare, Finland, skrev representanterna för de nio nordligaste stiften i Sverige, Norge, Finland och Ryssland ett gemensamt uttalande.

Uttalande från rådsmötet för SKKB, Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen:

I vårt brev till presidenten för Arktiska Rådet sommaren 2017, bad SKKB det Arktiska Rådet att se Arktis i en mycket vidare kontext än bara som en möjlig energiresurs. Efter att FN:s klimatpanel, IPCC, lämnade sin senaste rapport i oktober 2018, är vi än mer övertygade om att världen måste gå över till förnybar energi och en hållbar livsstil. Vi är väl medvetna om att det krävs svåra beslut. Därför uppmanar vi våra politiska ledare att agera nu, inte senare.

Vi, ledamöter av SKKB, vill påminna våra politiska ledare att vi alla, men i synnerhet samer och andra urfolk som lever och är verksamma i Arktis, redan lider av klimatförändringarnas effekter. Dessa effekter underminerar urfolkens möjligheter att fortsätta leva i enlighet med sina traditioner, och undergräver samtidigt förutsättningarna för alla dem som redan lever i fattigdom i den södra hemisfären under torka, översvämningar och stigande havsnivåer – kort sagt, de som bidragit minst till den nu rådande situationen. Det är nu dags för oss att lyssna på deras röster och inkludera dem i arbetet med att finna hållbara lösningar för oss alla. Vi behöver alla kunna känna hopp och vara villiga till förändring.

Som kristna är det vår skyldighet att inte bara ta ett ansvar för skapelsen utan att också, som Guds medarbetare, välsigna den (1 Pet 2:9). För oss är strävan efter att stå emot själviskhet i alla dess former – individualistisk, företagsmässig, nationell och kontinental – en andlig kamp. Kristen tro handlar primärt om Jesu Kristi offergärning – ”för världens skull” (som det uttrycks i den ortodoxa liturgin). I enlighet med detta kallar vår tro oss till självuppoffring för kommande generationers skull. Det omfattar så väl våra liv som våra materiella tillhörigheter.

Samerna, som är denna del av Europas urfolk och vars representanter är ledamöter vid detta möte, lever nära naturen och har en särskild relation till den. Urfolkens erfarenheter och kunskaper är av mycket stort värde i vår gemensamma uppgift att möta effekterna av klimatförändringarna. Vi har alla mycket lära från dessa perspektiv.

Enare, Finland, den 10 oktober 2018

Biskop Olav Øygard, Nord-Hålogaland stift, Norge
Ordförande för Rådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB) år ett ekumeniskt samarbetsorgan som kallar lutherska och ortodoxa kyrkor från de nordligaste stiften i Ryssland, Norge, Sverige och Finland.