Rapportera missförhållanden på arbetsplatsen

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Den som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen har ett skydd genom visselblåsarlagen. Den rapporterande personen kan vara anställd, ideell medarbetare eller praktikant. 

Syftet med visselblåsarsystemet är att vi ska kunna upptäcka och åtgärda brister i ett tidigt skede. 

För att den som rapporterar ska omfattas av skyddet ska det handla om missförhållande av allmänt intresse. Det skulle exempelvis kunna vara:

  • Överträdelser av lagar eller föreskrifter
  • Korruption
  • Risker för liv, säkerhet och hälsa
  • Skador på miljön
  • Misshushållande med allmänna medel
  • Oetiska förhållanden​
  • Missförhållanden av allmänt intresse omfattar fler än en enskild arbetstagare.

Rapporteringen kan ske skriftligt, muntligt, vid ett fysiskt möte eller i formuläret nedan.

Nybro pastorat kommer att följa upp anmälan och återkoppla till den som rapporterat inom en månad. 

Rapportering om missförhållanden på arbetsplatsen