Hantering av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. För att du ska veta att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt vill vi informera om vilka personuppgifter vi hanterar, varför, samt hur länge vi hanterar dem.

Vilka personuppgifter behandlar Nybro pastorat?

För medlemmar i Svenska kyrkan behandlar Nybro pastorat namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar.

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar Nybro pastorat uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Nybro pastorat kan även komma att behandla dina personuppgifter för den som är en närstående till en anställd. Vi behandlar i sådana fall namn, kontaktuppgifter och information om vilken typ av relation personen har med den anställde.

För den som är aktiv i en av pastoratets församlingar, exempelvis deltar i en kör eller gruppverksamhet, behandlas uppgifter som har anknytning till verksamheten. Dessa uppgifter kan vara i vilken verksamhet personen är delaktig, eventuell allergi eller annan information som är relevant för den verksamhet eller aktivitet i vilken du deltar.

Nybro pastorat har en bildbank med bilder från verksamheten. Innan bilderna används hämtas samtycke in från den eller de personer vars identitet kan utläsas av bilden.

Klicka på länkarna för att visa mer detaljerad information om hur personuppgifter hanteras för dop, konfirmation, vigsel,begravning, in- och utträden, deltagare i versamhet och lokalbokning

Vill du ha mer information om hur personuppgifter inom begravningsverksamheten hanteras kan du klicka vidare på  gravskötsel, hantering av gravrätt och urnsättning.

Mer information om hantering av personuppgifter vid sammanträden md kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott finns här.

Kyrknytt är Nybro pastorats församlingstidning och vilka personuppgifter som hanteras i samband med den finns här.  

Information om hur personuppgifter för anställda hanteras finns på Nybro pastrats intranät. För hantering av personuppgifter vid rekrytering finns mer information här.

Varför behandlar Nybro pastorat personuppgifter?

För medlemmar i Svenska kyrkan behandlas personuppgifter för att Nybro pastorat ska:

 • kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.
 • kunna kommunicera med dig som är medlem för att du till exempel ska kunna delta i kyrkliga val. 
 • planera, administrera och utföra konfirmation, dop och vigslar.

För den som inte är medlem, kan personuppgifter ändå behandlas för den som är:

 • vårdnadshavare till en omyndig medlem och Nybro pastorat behöver kunna kommunicera med dig och medlemmen, till exempel om vad församlingen erbjuder för verksamhet.
 • relationsperson vid en begravning. Nybro pastorat behandlar dina personuppgifter för att kunna anordna begravningen. Vi sparar även uppgifter om vilka som är relationspersoner till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.
 • närstående till anställd. Då behandlas dina uppgifter för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.

Utöver ovanstående anledningar kan det finnas ytterligare skäl till att Nybro pastorat behandlar uppgifter. Det gäller till exempel den som är aktiv i en av pastoratets församlingar, till exempel deltar i en kör eller gruppverksamhet, eller deltar i en utflykt eller kurs. Då kan vi behöva behandla personuppgifter för att administrera deltagandet eller för att tillgodose personens intressen.

För den som på digital väg har tagit kontakt med Nybro pastorat, till exempel via e-post, behandlas personuppgifterna för att vi ska kunna hantera det ärende i vilket personen sökt kontakt med oss.

Nybro pastorat har en bildbank med bilder från verksamheten. Dessa bilder kan komma att användas för att sprida information om den verksamhet som bedrivs i församlingarna och för att kommunicera Svenska kyrkans budskap. Innan bilderna används hämtas samtycke in från den eller de personer vars identitet kan utläsas av bilden.

Laglig grund

I de flesta fall behandlar Nybro pastorat dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), lagen om avgift till registrerat trossamfund (1999:291) samt lagen om trossamfund (1998:1593). 

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar.

När det gäller bildmaterial från verksamheten baserar Nybro pastorat i första hand behandlingen på samtycke från den som förekommer på bilden. Visst bildmaterial kan behandlas i allmänt intresse.

Lagringstid

Nybro pastorat behandlar personuppgifter under tiden personen är medlem. I vissa fall fortsätter vi att behandla personuppgifter även efter att en person upphört att vara medlem. Till exempel behandlas:

 • Utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet.
 • Avregistrerade under tre månader efter avregistreringen.
 • Avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen.
 • Barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader.
 • Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 

Utöver ovanstående kan Nybro pastorat vid vissa omständigheter lagra personuppgifter som behandlats inom pastoratets verksamhet. Det kan till exempel vara personuppgifter som behandlats vid ett anställningsförfarande eller korrespondens via e-post. Vi behandlar personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Mottagare

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.

Personuppgifter kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. 

Nybro pastorat lämnar även relevanta personuppgifter till bank, försäkringsbolag, studieförbundet Sensus samt systemleverantörer.

Uppgiftsinhämtning

Inför kyrkliga handlingar hämtas personnummer direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas dina kontaktuppgifter från folkbokföringen. Personuppgifter hämtas även direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång

Den registrerade har alltid rätt att få veta när personuppgifter som rör personen håller på att behandlas. Om behandling pågår ska personen få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, om personuppgifterna överförs till en extern mottagare samt hur länge Nybro pastorat planerar att behandla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör personen, rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan den registrerade även ha rätt att komplettera personuppgifter som denne anser vara ofullständiga.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när personuppgifter inte längre än nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för. När samtycket till behandlingen har återkallats och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen samt när den registrerad invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen, som väger tyngre. 

Rätt till begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av sina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:

 • Under perioden den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet
 • Om behandlingen är olaglig, men personen önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas.
 • Om Nybro pastorat inte längre behöver uppgifterna, men uppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om personen invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Svenska kyrkans berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Om behandlingen av personuppgifterna begränsas kommer vi enbart att lagra personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Rätt att flytta personuppgifter

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör sig själv eller som denne tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och den registrerade kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om denne så önskar.

Denna rätt har bara den som samtyckt till behandlingen av sina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Nybro pastorat. Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Rätt att göra invändningar

Nybro pastorat behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Den registrerade har rätt att när som helst, av skäl som rör en specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.

Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring har de registrerade alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla personuppgifterna för just direktmarknadsföringssyften.

Återkalla samtycke

Den som har samtyckt till att Nybro pastorat får behandla personuppgifter har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.

Frågor eller begäran om registerutdrag

För den som har frågor om hur de egna personuppgifterna behandlas av Nybro pastorat eller vill begära ett registerutdrag, kontaktas Nybro pastorat, 0480-429 00 eller nybro.pastorat@svenskakyrkan.se.

För den som anser att vår behandling av personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har man rätt att inkomma med ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.