Österslövs kyrka

Redan under tidig medeltid etablerades Österslöv som kyrkby. En romansk kyrka uppfördes med kor, absid och långhus, senare även torn, vapenhus och ett tvärskepp mot norr. Den placerades väl synlig på en höjd på östra sidan om Råbelövssjön. Förbättrade jordbruksmetoder, hälsovård och livsmedelstillgång bidrog till att befolkningen växte på landsbygden. Redan på 1860-talet diskuterades behovet att bygga en ny kyrka i Österslöv. Det ledde fram till förslag att förslagsritningar upprättades av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall som godkändes av Kungl. Maj:t 1875. Den nya kyrkan i nyromansk stil med rik dekorativ utsmyckning stod färdig 1878 på en plats strax norr om den gamla medeltida kyrkan.
Godsägaren på Karsholms gods Michael Treschow bekostade den nya kyrkan. När den nya kyrkan byggdes revs den gamla romanska kyrkan. Fem gravhällar togs tillvara vid ritningen och placerades på platsen mellan den nuvarande kyrkan och prästgården där den gamla kyrkan låg.

Kyrkans byggdes med långhus och korsarmar mot norr och söder sammanlänkade med märkliga trappstegsgavlar och ett kolonnettgalleri i absiden inspirerad av Lunds domkyrka. Fasadens rikt dekorativa utsmyckning är var ursprungligen utsmyckad med bågfriser, grekiska kors och en takdekoration över torn och långhusnocken. Invigningstalet av biskop Vilhelm Flensburg lovprisade den nya kyrkan, utförd i ”ädel stil, rymlig och prydlig och i alla avseenden förträfflig”.

Kyrkan har i huvudsak bevarat exteriörens dekorativa utformning medan interiörens målnings och utsmyckning reducerats genom årens lopp. Dock finns altaruppsats och predikstol i rundbågestil kvar från byggnadstiden. Interiören har också en dopfunt med praktlopp från 1600-talet medan kyrkans gamla dopfunt av granit från 1200-talet står i Karsholms slottspark. Kyrkan restaurerades efter brand 1947 och har sedan fortlöpande underhållits och förbättrats med energibesparande åtgärder och ny stenläggning vid västportalen för ökad tillgänglighet.

Här kan du lyssna till en guide om kyrkan

Österslövs gamla kyrka 1783 - en digital rekonstruktion

Ett pilotprojekt i samarbete mellan Lunds stift och Regionmuséet.

Se en film om Österslövs kyrka

Kyrkoguider i Lunds stift