Österslövs gamla kyrka 1783 - en digital rekonstruktion

I ett pilotprojekt i samarbete med Lunds stift har Regionmuséet gjort en digital rekonstruktion av hur man tror att Österslövs gamla medeltidskyrka såg ut år 1783.

Vackert belägen på höjden ovanför Råbelövssjöns östra strand ligger Österslövs kyrka, byggd 1875-78 och omfattande renoverad 1929. Den nuvarande kyrkan hade en föregångare som kan dateras till slutet av 1100-talet och det är denna som nu har rekonstruerats. Fokus i rekonstruktionen ligger på själva kyrkobyggnaden men för att skapa djupverkan och öka förståelsen för den centrala bykärnans sammansättning har mycket enkla husmodeller infogats. I botten ligger en något bearbetad lantmäterikarta från 1783, dvs. innan enskiftet, och det är alltså denna tidpunkt som åskådliggörs i rekonstruktionen.

Redan på 1860-talet började den dåvarande kyrkan anses som alltför liten för församlingens behov och detta uppges vara anledningen till att den revs. Under rekonstruktionsarbetet har dock iakttagelsen gjorts att det inte finns någon uppseendeväckande volymskillnad mellan den gamla och nya kyrkan. Den gamla medeltidskyrkan revs i mitten på 1870-talet och en ny kyrka i klassicistisk stil, ritad av arkitekten Helgo Zettervall, invigdes 1878 och är den kyrka som kan ses i Österslöv idag.

Den gamla kyrkans exteriör 

Väldigt lite är känt gällande medeltidskyrkans exteriöra utseende. Några fotografier, som skulle kunnat ge värdefull information, har inte påträffats – ej heller några uppmätningsritningar. Som hjälp vid rekonstruktionen har i huvudsak använts en skissartad teckning från mitten av 1800-talet, lantmäterihandlingar, visitationsprotokoll, samt en artikel i Villands härads hembygdsförenings årsbok 1960.

På kyrkogården har troligtvis funnits enstaka inhägnader och gravmarkeringar, men det är omöjligt att försöka gissa sig till hur dessa varit placerade. Klart är att det funnits både en ”särskild” och en ”allmän” begravningsyta. Det ”särskilda” området har varit avsett för ståndspersoner (kyrkan var patronatskyrka under Karsholm slott).

Efter biskopsvisitationen 1864 beslöts om ett ”öppnande af en särskild utgång från sakristian”. Detta angavs vid en visitation 1869 vara utfört. Sakristian var belägen i absiden och troligtvis togs en dörr upp i densamma (då rekonstruktionen visar situationen 1783 har någon absiddörr inte infogats). Vid samma visitation – bara några år innan rivningen – redogjordes även för att ”kyrkan befinner sig i försvarligt och kyrkogården i särdeles godt skick”. 

Mässkrud från 1619 i Österslövs kyrka
Den vackra mässkruden av röd sammet från 1619, Österslövs kyrka

Kort byggnadshistorik 

Byggnadshistoriskt sett bestod medeltidskyrkan av långhus, torn, kor och absid. Medeltidskyrkan inklusive tornet var 27 meter lång och drygt 8 meter bred. På 1400-talet tillkom vapenhuset i söder. Det är sannolikt i samband med detta arbete som kyrkan försågs med trappstegsgavlar. På grund av trångboddhet uppfördes 1764 en korsarm mot norra långsidan, den så kallade nykyrkan. Under samma period togs nya, större fönster upp.

Kyrkogårdsmuren har genom årens lopp byggts om och utökats vid minst tre tillfällen. Medeltidskyrkan revs 1876 och alla spår efter den är borta. Mellan den nuvarande kyrkan och gamla prästgården har fem liggande gravhällar placerats för att markera platsen för den gamla kyrkans kor.

Inventarier från den gamla kyrkan

I den nya kyrkan finns ett flertal inventarier som kommer från den gamla kyrkan, t ex dopfunt med baldakin, minnestavlor, nattvardskalk, fattigstock, kyrkklockor och en mycket vacker mässkrud av röd sammet från 1619. (Se foto här intill.)

3D – en digital rekonstruktion
 

Rekonstruktionen av kyrkan är gjord 2013 av byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad, i samarbete med Lunds stift. Förutom via youtube-länken nedan, finns filmen på Regionmuséets hemsida. Det går även bra att kontakta pastorsexpeditionen, för att avtala en tid att komma till oss och titta på filmen. Mer information om Österslövs nya kyrka och de gamla inventarierna finns i en informationsskrift i kyrkan och på pastorsexpeditionen.