Kyrkogårdar

Nosaby församling har tre kyrkogårdar. De finns i Österslöv, Nosaby och Fjälkestad och ligger i anslutning till våra kyrkor.

Nosaby kyrkogård

Kyrkogården ligger i Nosaby strax norr om Kristianstad. Omgivningen är en gammal lantbruksbygd som gradvis förändrats till förortsmiljö. 

Nosaby kyrkogård är inramad av en stenmur samt äldre lindar på alla sidor utom mot öster. Kyrkogården omfattar ca 3200 gravar i 57 gravkvarter. Vid den nordöstra sidan finns en urn- och minneslund.

Kyrkogården är präglad av 1870-talets förändringar när den nuvarande kyrkan uppfördes. Då etablerades även kyrkogårdens grundstruktur med långsmala nord-sydliga kvarter och tvärgående gångaxlar. Senare utbyggnader mot norr har följt den äldre uppbyggnaden och förlängt omgärdningens stenmurar mot öster och väster. I gränsen mellan den gamla och den utbyggda delen har en ny tvärgående gångaxel etablerats. Under 1990-talet skapades en urn- och minneslund som ett utskott till den gamla kyrkogården mot nordost. Under 2015 har en ny askgravlund utförts i gravkvarter 37.

Kyrkogården har stor kapacitet för framtida begravningsverksamhet, bl.a. genom att ett stort antal kistgravplatser återlämnats och återtagits inom den äldre delen. Vidare finns mark reserverad för framtida utbyggnad på kyrkogårdens norra sida.

De äldre och kulturhistoriskt mest värdefulla gravvårdarna är placerade närmast kyrkan mot väster. Här finns stora påkostade familjegravar inramade av sten, buxbom eller med murade hägnader samt gjutjärnsräcken. 

Österslövs kyrkogård

Kyrkan i Österslöv är belägen mitt i byn längs Arkelstorpsvägen, den gamla bygata, som löper längs kyrkogårdens västra och norra sidor. Bebyggelsen består av en samling äldre, ombyggda gårdar, gatehus samt nya hus från 1900-talet. Söder om kyrkogården ligger den gamla prästgården med hus från 1600-talet och på östra sidan en skogsdunge med lövträd. Utanför denna räjong finns aktiv jordbruksmark och mot väster en sluttning mot Råbelövssjön.

Den gamla kyrkogården i Österslöv är indelad i 24 gravkvarter från A-Z. Söder om denna kyrkogård finns en utbyggnad med kist- och urngravplats, minneslund samt markreserv. De äldsta gravarna finns i kvarteren söder om huvudgången mot väster men enstaka gamla gravar finns också utspridda både norr och söder om kyrkan

Den gamla kyrkogården är inramad av en stenmur med en ram av äldre och yngre lindar Ett parti av den södra gränsen utgörs av den gamla prästgårdsbyggnaden och mot norr avgränsas kyrkogården av en hagtornshäck. Den äldre kyrkogården omfattar 1230 gravar i 24 gravkvarter varav två är uppdelad i två delar. Kvarteret N i nordvästra hörnet är dock inte indelat i gravplatser. Vid den sydöstra sidan finns en öppning i muren som leder in till en urn- och minneslund med 218 gravar.

Österslövs kyrkogård är präglad av 1870-talets förändringar varvid den nuvarande kyrkan uppfördes efter ritningar av Helgo Zettervall 1875-78. Fem gravhällar från den gamla kyrkan ligger i kvarter F på platsen för den rivna kyrkan. Under 1800-talets slut etablerades kyrkogårdens grundstruktur med huvudentré från väster, långsmala nord-sydliga kvarter delade av grusade gångar samt gångstråk runt kyrkan, och längs kyrkogårdens yttre gränser av stenmur och häck. I den nordvästra delen har tre grusgångar sedermera tagits bort och ersatts med gräs.

Återlämnade och återtagna gravar som tagits bort skapar ”hål” i gravkvarterens struktur. Mot söder och i nordväst hålls gravkvarteren samman genom att äldre stenramar och buxbomskanter lämnats kvar trots att gravstenen tagits bort. Under 1990-talet utvidgades kyrkogården mot söder med urn- och minneslund, kistgravar och markreserv.

De äldsta gravarna från 1830- och 1840-talet ligger söder om kyrkan. Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets bearbetade gravvårdar är utspridda över hela kyrkogården. I väster finner man flertalet av de senare gravvårdarna med mindre, liggande gravstenar.

Fem kalkstenhällar som kommer från den gamla medeltida kyrkan bedömts ha stort kulturhistoriskt värde och flera andra gravvårdar har kulturhistoriskt intresse ur lokalhistorisk synpunkt genom sin utformning, ålder och bevarandestatus samt som representanter för olika typer av gravvårdar som varit vanliga på Österslövs kyrkogård. Bland dessa gravar finns bl. a tre obelisker av diabas och två av grå granit, gravvårdar med hägnader av gjutjärn samt tre gravvårdar i gjutjärn. Målsättningen är att bevara dessa gravvårdar på sin ursprungliga plats.

 

Fjälkestads kyrkogård

Kyrkogården i Fjälkestad ligger i en jordbruksbygd på gränsen mellan slättland och mera kuperad skogsbygd. Cirka 5 km öster om kyrkogården ligger Balsberget och Råbelövssjön med stora våtmarker och Araslövssjön i väster.

Stora delar av kyrkogården utgör en stor öppen gräsyta med gravvårdar samlade i långsträckta nord-sydliga band som resultat av tidigare gravkvarter avgränsade med grusgångar. Kyrkogårdens rumsliga inramning är den vallmur och de stora lindar som skapar gräns mot Fjälkestadsvägen i öster och Björnekullavägen i norr. Huvudentré finns numera vid det norra ingångspartiet och på andra sidan Björnekullavägen ligger därför en separat parkering. Andra entréer till kyrkogården ligger i öster och i väster.

Fjälkestads kyrkogård omges av en kyrkogårdsmur samt på norra och östra sidan av en äldre trädram. Begravningsplatsen omfattar cirka 1230 gravar i 30 gravkvarter samt 2 kvarter för urngravar med 29 gravplatser i anslutning till minneslunden vid den sydöstra sidan. Kyrkogården har stor kapacitet för framtida jordbegravningar eftersom många äldre gravplatser är återlämnade och återtagna.

Kyrkogården är präglad av den stora utbyggnad som planerades under slutet av 1800-talet och som genomförts under 1900-talets första hälft. Då etablerades även kyrkogårdens grundstruktur med långsmala nord-sydliga kvarter samt en tvärgående gångaxel i förlängningen av den gamla kyrkogårdens norra gräns. Sedan en parkeringsplats anlagts på norra sidan av Björnkullavägen har en belyst gång med allé av tujabollar etablerats från norr. Den senaste större förändringen är nyanläggningen av urn- och minneslunden vid kyrkogårdens sydöstra hörn.

Gränsen mellan den äldre kyrkogården och kyrkogården utbyggnad under 1900-talet har lösts upp genom att äldre träd tagits bort intill kyrkan. Det har skapat en stor öppen begravningsplats utan någon tydligare vertikal indelning av träd, häckar och buskar.

Begravningsplatsens stora yta avgränsas med en trädram mot norr och väster samt av en vallmur.
Äldre gravvårdar är placerade på den äldre kyrkogården kring kyrkan och består av enskilda gravstenar som står eller ligger i gräsytor, bl. a. obelisker och en kolonn samt större familjegravar med stenram. Kring kyrkan finns även äldre gravhällar som flyttats ut från kyrkorummet och lagts i grusytan närmast kyrkan.

Vill du fördjupa dig mer i våra kyrkogårdar kan du läsa i de vård- och underhållsplaner som finns nedan.

Klicka på nedan länkar:
Nosaby
Österslöv
Fjälkestad