Foto: Marcus Hollenberg

Väderskärs kapell

På en ö, nästan ytterst i skärgården...

... 22 km norr om Västervik, ligger inom Loftahammars socken ön Väderskär. Ön har inte bara ett karaktäristiskt fiskeläge utan även ett mycket märkligt kapell, Väderskärs kapell.
Man vet inte riktigt när Väderskär fick bofast befolkning, men några av byggnaderna på öns västra sida är från 1700-talet. På 1880-talet var Väderskär Smålands största fiskeläge med 14 fiskare.
 
För de boende på ön var kapellet den förnämsta gemensamma egendomen. Enligt den lokala traditionen uppfördes det av en sjökapten i slutet av 1500-talet. Han ville på detta sätt visa sin tacksamhet till Gud för sin räddning ur sjönöd. Skriftliga bevis för traditionen finns dock inte.
Under kapellets brädfodring finns årtalet 1663 inskrivet. Det kan ev ange tiden för en flyttning av kapellet till Väderskär från Karl Knutsson Bondes Fågelvik.
 
I tidigt 1800-tal omtalas att kapellet användes som skolhus, samlingslokal och guds-tjänstlokal. Kapellet, ett lågt timmerhus med vapenhus och dörr i väster, är knuttimrat med inklädda knutar, klätt med stående panel troligen på 1700-talet och rödfärgat.
I inredningen, som också är helt i trä, finns enkla rakryggade bänkar där flera platser har inskurna bomärken för att markera bestämda sittplatser. Altaret är ett enkelt inklätt bord, som även är predikstol.
 
Väggar och tak är till största delen målade med en enklare målning i allmogestil daterad 1740 föreställande bl a en scen från Golgota, änglar, skepp mm. Innerväggarna panel-ades, förmodligen 1738, med redan målade brädor som är omblandade och endast bitvis bildar sammanhängande motiv föreställande t ex Kristi dop och uppståndelse. Enligt en teori kommer dessa brädor från en äldre inredning på Fågelvik.
 
Kapellet, som byggnadsminnesförklarades 1980, används numera till enskild andakt och vid enstaka gudstjänster.
-----------------------
Texten är ett utdrag ur broschyren ”Byggnadsminnen - Väderskärs kapell” av Länsstyrelsen i Kalmar län 1984.