Överums kyrka
Foto: A Nyström

Överums kyrka

Överums vackra vita kyrka är en brukskyrka tillkommen 1872, på initiativ av brukets disponent Adolph Stackelberg.

Greve Stackelberg spelade en framträdande roll i väckelserörelsen och många kända förkunnare besökte Överum. När väckelsen drog fram över bygden blev den gamla kyrkan för liten. Stackelberg stod för betydande del av kostnaderna och brukets arbetare lade ner många frivilliga timmar på bygget. Det berättas att när grundstenarna var lagda, vandrade greve Stackelberg runt på dem och bad högt för alla som skulle komma att fira gudstjänst i kyrkan. Vid invigningen hade dock kyrkans initiativtagare lämnat detta jordeliv.

Överum hörde förr i tiden till fem olika församlingar. I samband med att Överum blev en egen församling 1931 övergick också ägandet av kyrkan från bruket till församlingen.

Kyrkan har genom åren genomgått en del förändringar:

 •          1886 tillkom klocktornet och vapenhuset.
 •          1932 genomgick kyrkan en stor renovering och
           ombyggnad. Sakristian byggdes till och elektricitet
           och uppvärmning installerades.
 •          1966 genomfördes nästa stora restaurering, både
           exteriört och interiört. Kyrkan fick då sin nuvarande
           ljusa interiör och bänkarna återfick de gjutna
           klöverbladslika krönen.
 •          1968 byggdes ett nytt helmekaniskt orgelverk i
           befintligt orgelhus.

Altartavlan, föreställande ”Jesu upphöjande på korset”, anses härröra från den holländska målaren Bernhard van Orley eller dennes krets. Den är skänkt av bruksdisponenten Carl Sundblad och hans maka 1940.

Dopfunten är tillverkad 1956 av Hjalmar Jansson. Träkupan som skålen vilar i är tillverkad av olivträ från några av de mest kända orterna i Jesu liv, nämligen Betlehem, Nasaret och Cross Valley i Jerusalem.

Lite kuriosa kan vara att en kollektskål i trä är gjord av material från den gamla orgeln.

Kyrkan är endast öppen i samband med gudstjänst.

Kyrkans altare Foto: K Skytte

Församlingshemmet

Församlingshemmet var tidigare kyrkolokal, den s k Fjellstedtska kyrkan, och låg där kyrkan i dag är belägen. Det flyttades till sin nuvarande plats i samband med kyrkobygget 1870.

Överums församlingshem Foto: Julia Wennström

Kyrkogården

Kyrkogården ligger vackert belägen utmed riksväg 35. Den invigdes också 1872.
1922 utvidgades kyrkogården och fick sin nuvarande parkliknande struktur.

Pia Johansson

Pia Johansson

Norra Tjusts pastorat

Vaktmästare Överum kyrkogård