Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.

I vårt allmänna språkbruk förekommer benämningen kyrkogård även i betydelsen begravningsplats eller griftegård. I lagstiftningen används endast benämningen begravningsplats.

I samband med en begravning måste ett flertal beslut fattas och verkställas.

I första hand är det den avlidnes vilja som ska fullföljas så långt det går. Om det ändå kvarstår oklarheter får de efterlevande fatta beslut både inför begravningshögtiden och om gravskick och gravvård.

Allmänt gäller att

...begravningsplatsen antingen är allmän eller enskild.

  •    De allmänna är främst anordnade av församlingar i Svenska kyrkan eller kommuner.
  •    Särskilda gravplatser är en benämning för områden inom en allmän begravningsplats, vars
       läge och utformning är motiverad av religiösa skäl.

...gravrätt uppstår när en ny gravplats upplåts för gravsättning.

  •    Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen i graven.
  •    Gravrättsinnehavaren bestämmer om vem som får gravsättas på gravplatsen.

...gravplatsen, som gravrätten kopplas till, kan ha utrymme för en eller flera gravar.  

 

Följande gravskick finns på begravningsplatserna i Norra Tjust pastorat,

dvs i församlingarna Dalhem, Gamleby, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Ukna, Västra Ed och Överum. 

Kistgravplats 
    -  Avsedd för en eller flera kistor och/eller urnor. 
    -  Upplåts med gravrätt för 25 år, som kan förlängas. 
    -  Innehavaren har skötselansvaret. 
    -  Den avlidnes namn kan offentliggöras i anslutning till graven.   

Urngravplats 
    -  Avsedd för en eller flera urnor.
    -  Upplåts med gravrätt för 25 år, som kan förlängas. 
    -  Innehavaren har skötselansvaret.
    -  Den avlidnes namn kan offentliggöras i anslutning till graven.   

Minneslund 
    -  Gemensamt anonymt gravområde för nedgrävning eller utströende av aska. 
    -  Gravsättning sker utan anhörigas närvaro. 
    -  Makar ligger inte tillsammans. 
    -  Blommor och ljus får enbart placeras på angiven gemensam plats.
    -  Det finns ingen plats för offentliggörande av namn. 
    -  Gravrätt finns ej. 
    -  Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. 

Spridning av aska kan även ske i hav, insjö, natur- eller skogsmark. Ansökan om detta gravskick ska först skickas till Länsstyrelsen.   

Askgravlund
Askgravlunden är avsedd att vara ett komplement till minneslunden, som av en del människor upplevs vara för anonym. Detta gravskick finns för närvarande i Gamleby, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Ukna, Västra Ed och Överum.

För askgravlunden gäller: 
    -  Ett gemensamt gravområde för nedgrävning av aska. 
    -  Anhöriga kan närvara vid gravsättningen. 
    -  Makar kan inte garanteras gemensam plats. 
    -  Gemensam plats för namnskylt och smyckning. 
    -  Blommor och ljus får enbart placeras på angiven gemensam plats.
    -  Gravrätt finns ej. 
    -  Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. 

_______________________________________________________________________ 

Välkommen att både besöka begravningsplatserna i pastoratet och att skapa fina minnesstunder i samband med besöken.