Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Organisation och styrning

Norra Tjust pastorat styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. Kyrkoherden, Hans Wennström, har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och administration.

Norra Tjusts pastorat ligger vid Tjusts vackra skärgård, i nordligaste delen av Kalmar län, gränsande till Östergötland. Pastoratet bildades 2007 och består av åtta församlingar: Dalhem, Gamleby, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Ukna, Västra Ed, Överum.

Kyrkofullmäktige

Beslutande organ i pastorat är kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utses i direkta val av dem som tillhör pastoratets församlingar. Kyrkoråd och församlingsråd utses däremot genom indirekta val.

Pastoratets kyrkofullmäktige väljer församlingsråden som styrelse för församlingarna.

Kyrkofullmäktige väljer ledamöter, förutom kyrkoherden, och ersättare i församlingsrådet. 

Kyrkofullmäktige genomför ett församlingsmöte där nominerar församlingens röstberättigade medlemmar kandidater till församlingsrådet.

Kyrkofullmäktige väljer bland de valda ledamöterna  en ordförande och församlingsrådets en vice ordförande. 

Kyrkorådet

Kyrkorådet utarbetar tillsammans med kyrkoherden ett förslag till församlingsinstruktion i samråd med domkapitlet. Kyrkorådet även samrådar med församlingsråden inom pastoratet.

Kyrkorådet har ansvaret för helheten i ett pastorat och har att både se och bejaka det som fungerar bäst då en viss verksamhet bedrivs av församlingarna. 

Kyrkorådet har i sin arbetsordning skrivit in hur och kring vilka frågor kyrkorådet samråder med församlingsråden.

Kyrkorådet har sin uppgift i att stärka samarbetet och samsynen kring det gemensamma uppdraget i pastoratet.

Församlingsråden

Varje församling verkar efter de egna förutsättningarna och de ser olika ut.

Församlingsrådet fullgör de uppgifter som:

- anges i kyrkoordningen

- anges i församlingsinstruktionen

- kyrkorådet i övrigt beslutar

Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet. Kyrkoherden kan därmed utse en annan i församlingen tjänstgörande präst att i sitt ställe vara ledamot.

Församlingsinstruktion

Det viktigaste styrdokumentet för Norra Tjust pastorat är församlingsinstruktionen som anger riktlinjerna och målen för vårt arbete.

Församlingar som ingår i  Norra Tjust pastorat har en gemensam församlingsinstruktion.

Instruktionen innehåller

- De regler för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet beslutar enligt bestämmelser i Kyrkoordningen.

- Ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

- En beskrivning på hur ansvaret för den grundläggande uppgiften fördelas mellan församlingarna och pastoratet.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan fastställts av kyrkofullmäcktige 12 november 2020 och omfattar perioden 2020-2030.

Syfte med den är att anpassa byggnads- och lokalbehovet till pastoratets framtida verksamhet som skall fokusera på att fullgöra pastoratets grundläggande uppgift.

Församlingsinstruktion

Undrar du vad församlingarna i Norra Tjust Pastorat gör eller vilka mål de har? Församlingsinstruktionen berättar om verksamheten i våra församlingar. Du kan läsa den här.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan för Norra Tjust pastorat skall hjälpa pastoratet att anpassa byggnads - och lokalbehovet till pastoratets framtida verksamhet. Den omfattar perioden 2020-2030.