Präst
Foto: Anna Fendin Ahlström

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal

präst

Präster

Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Diakon och diakoniassistent

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet.

orgelspelande händer

Kyrkomusiker

Som kyrkomusiker arbetar du med att leda musiken i kyrkan vid olika slags gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravning.

Arbete vid dator

Administrativ personal/ pastoratets kansli

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, gravrätt och gravskötsel, ekonomi eller personalfrågor

Handdockan Bibbi, barnledaren Julia och kantor Helen som spelar dragspel pratar med ett litet barn utomhus en sommardag

Barn och ungdomsledare

Har du frågor om våra grupper för barn och unga? Eller konfirmationsläsningen i pastoratet? Kontakta våra barnledare.

Kanelbullar

Församlingsvärdar

Församlingsvärdens huvudsakliga arbetsuppgifter är livsmedelshantering såsom bakning och beredning av förtäring i samband med gudstjänster och samlingar, samt att ansvara för inköp till våra församlingshem. Oftast sköter även församlingsvärden städningen i lokalen.

En kyrkvaktmästare (kvinna)planterar på en kyrkogård

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren städar och förbereder kyrkan inför gudstjänster och andra aktiviteter. Hen ansvarar även för ljud och ljus och kyrkans inventarier. De sköter om fastigheterna och tar även hand om trädgård och gravar på kyrkogården.

Övrig personal

Tolk, församlingsassistent med flera

Dataskyddsförordningen GDPR

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Arbete vid dator

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Anställd

Så här skyddar vi dina personuppgifter som anställd i Norra Ölands pastorat

ljus

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Välkommen med din ansökan!

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt för NORRA ÖLANDS PASTORAT

För att vi ska kunna administrera ditt volontärarbete behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Vid avtalsrelationens slut raderas de uppgifter vi har om dig, om de inte behöver sparas på grund av lagkrav.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Norra Ölands pastorat.