Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöksadress: Ö Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon: +46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Källa kyrka

Kyrkomiljön

Källa kyrka och kyrkogård ligger i byn Vi utmed väg 136 på norra Öland. Tidigare gick landsvägen nära kyrkan i öster men idag går vägen utanför byn. Vid kyrkan ligger en del bebyggelse samlad. Än idag finns här affär. Norr om kyrkan, i Källaberg, ligger den nya prästgården som byggdes 1955. Den gamla prästgården som byggdes 1879 ligger i byn Högnäs. Ett par kilometer öster om Källa kyrka ligger Källa gamla kyrka och kyrkogård som övergavs då den nya kyrkan stod klar 1888. 

Kyrkan

Troligen byggdes redan under 1000-talets andra hälft en träkyrka i Källa socken. Spåren av denna har ännu inte påträffats med tros finnas under Källa ödekyrka. Under 1100- och 1200-talen uppfördes i olika steg byggnadsdelar i sten. Kyrkan i Källa blev som så många andra öländska kyrkor vid den här tiden en försvarskyrka. I mitten av 1200-talet hade kyrkobyggnaden fått den form som den har än idag. Under perioden 1500-1880-talet, då den nya kyrkan stod klar, gjordes flera renoveringar och ombyggnader. Flera av reparationerna var omfattande. År 1855 konstaterades att kyrkan var i ett dåligt skick och för första gången föreslogs att en ny kyrka skulle byggas. Förhandlingar om den nya kyrkans placering påbörjades och 1880 beslutade man att inköpa ett område i byn Vi. Socknens centrum kom på så sätt att flyttas några kilometer österut till en geografiskt mer central plats i socknen. Marken om 1 ½ tunnland köptes av Nils Persson och kostade 600 kronor. En ritning utarbetades av ingenjörsbyrån Hultqvist och Ackzell, Mönsterås. Denna bearbetades av Ludvig Peterson. Arbetet påbörjades 1886 och två år senare stod den klar. Byggnaden präglas såväl interiört som exteriört av nygotiska stildrag. Koret är placerat i väster och tornet i öster eftersom landsvägen tidigare gick förbi kyrkan på denna sida.  

Minneslund

Minneslunden anlades 1998 i nordöstra hörnet av kvarter C. Platsen omgärdas av en tujahäck. I centrum finns en stor sten omgiven av två stycken ölandstok. Framför stenen finns en rabatt för sommarblommor och en belysning i stil med äldre tiders gaslyktor. I minneslunden finns också en bänk för besökare.   Byggnader Väster om kyrkogården finns en byggnad som rymmer personalutrymmen, garage m.m. Byggnaden har stående rödmålad träpanel, svart plåttak och vita snickerier.   Övrigt I kyrkogårdens norsvästra hörn finns en uppställningsplats för gravvårdar som plockats bort från kyrkogården. Gravvårdarna är framförallt från tiden kring sekelskiftet 1900 och här finns vårdar av både kalksten och granit. De står på en platta av cement. På utsidan av kyrkogårdsmuren i öster finns hästbindslen i kalksten infästa i muren.   

Källa: Kalmar Läns Museum

Källa gamla kyrka

Källa gamla kyrka ägs idag av Statens fastighetsverk.

Kyrkomiljön

Källa gamla kyrka ligger utmed vägen till Källa hamn. Källa hamn var under lång tid en av nordöstra Ölands viktigaste hamnar. Kring kyrkan ligger Vi alvar med gott om fornlämningar från järnåldern. Kyrkplatsen är alltså en gammal centralplats i Källa socken. Öster om kyrkan ligger idag en blandad småhusbebyggelse med såväl sommarboende som permanentboende.  

Kyrkan
Vid utgrävningar av Källa kyrka 1971-72 fann man under den stenkyrka som idag finns på platsen, ett tjockt lager med sot och brandrester. Detta tolkades som att stenkyrkan haft en föregångare i form av en träkyrka. Denna bör i så fall ha funnits redan under 1000-talet. Man fann också gravsättningar under sotlagret inom träkyrkans tidigare väggar. Stenkyrkan började byggas omkring 1170. Då byggdes kyrkans torn antingen i anslutning till träkyrkan eller i form av en fristående kastal. I början av 1200-talet försvann träkyrkan och långhuset av sten började byggas. Under århundradet byggdes långhuset ut efterhand så att det fick ett fullbrett kor och två våningar över kyrkorummet. Västtornet sänktes och en takryttare av trä byggdes mitt på långhusets tak. I mitten av 1200-talet tillkom vapenhuset i söder. Under de följande århundradena gjordes endast mindre förändringar av byggnaden. På 1600-talet belades taket med spån. Man ändrade också fönstren. På 1760-talet byggdes sakristian och tornet ändrades om. Man utfördes också flera reparationer och mindre ombyggnader. En större renovering och ombyggnad gjordes 1802-1807. Invändigt togs de medeltida valven bort och ersattes av ett trätunnvalv. Interiört putsades kyrkan. Fönstren gjordes större och takryttaren togs bort. Fortsättningsvis under 1800-talet utfördes underhållsarbeten men på 1850-talet visade en besiktning av kyrkan att mer omfattande åtgärder var nödvändiga. Man började då fundera på att bygga en ny kyrka. Diskussionerna om var den nya kyrkan skulle byggas blev dock utdragna och först 1882 inköptes marken där Källa nya kyrka ligger. Den gamla kyrkan övergavs men Vitterhetsakademin förbjöd församlingen att riva den. Inredning från ombyggnaden i början av 1800-talet fick dock avlägsnas. En del återanvändes och annat såldes. Den gamla kyrkan förföll. Intresset för byggnaden skulle dock vakna igen. År 1911 beviljade regeringen medel för att reparera kyrkan och år 1928 beslöt kyrkostämman att kyrkan skulle överlämnas till Vitterhetsakademin, vilka äger den idag. Under 1900-talet har flera reparationer utförts bl a 1960-61 och 1978. Idag används kyrkan sommartid för bröllop och konserter.  

Byggnader
Vid parkeringen i söder finns en byggnad som rymmer toaletter för besökare. Byggnaden har sadeltak belagt med papp och stående brun träpanel.  

Övrigt
Vid kyrkogårdens ingång i söder står en informationstavla från Riksantikvarieämbetet som berättar om platsens historia. 

Källa: Kalmar Läns Museum

Boka källa gamla kyrka här (nytt fönster öppnas)

KÄLLA GAMLA KYRKA

Källa gamla kyrka bokas som en lokalbokning via Borgholm slott och Jan-Åke Johansson.

Källa gamla kyrka- kyrkoriun som idag ägs av Statens fastighetsverk och drivs som museum och används för bröllop och konserter
Bild: Anna Fendin Ahlström

telefon 0485-880 72 eller jan-ake.johansson@borgholm.se 
(Borgholms slotts webbsida)

Präst kan bokas genom församlingen. Kontakta församlingsexepditionen för mer information.