GDPR

Här finns info om hur vi hanterar dina personuppgifter:

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Vad gäller vår behandling av  dina personuppgifter inom ramen för jobbansökan har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i Excelformat eller annat maskinläsbart, allmänt använt och strukturerat format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.​

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till
vik kyrkoherde Bertil Johansson 072-524 85 48.
Kanslist Annica Svahn 036-200 05.
e-post: norramo.forsamling@svenskakyrkan.se
(Inkommen e-post läses under kontorstid)​

Vårt dataskyddsombud är Anna Herre. Mail: anna.herre@xeeda.se.                          Tel: 076-109 89 00.

Personuppgiftspolicy N Mo församling