Begravning

Begravning

Här finns även information om gravskötsel etc.

Avsked för livet

När en anhörig eller vän går bort, ställs vi inför känslor som är tunga att hantera. Dessutom uppstår många frågor som vi kan behöva hjälp med.

Begravningsbyrån och församlingen hjälper till med de praktiska frågorna. Kanske har den avlidne efterlämnat några önskemål, skriftliga eller muntliga, som kan vara till hjälp när besluten skall fattas.

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten är en ritual för avsked. Där får vi tacka för vad den döde givit oss och överlämna den döde i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten utformas av prästen och de anhöriga tillsammans. Har den avlidne på något sätt uttryckt önskemål, ska dessa i möjligaste mån beaktas.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsgudstjänst med präst, kyrka och kyrkomusiker. Detta gäller även om man vill ha gudstjänsten i en annan församling än hemförsamlingen.

Om den avlidne valt att inte tillhöra Svenska kyrkan kan det tyda på att han/hon önskat en begravningsceremoni i annan ordning än Svenska kyrkan, vilket i så fall bör respekteras.

Man måste inte ha någon begravningsceremoni. Däremot är man skyldig att gravsätta allt stoft inom rimlig tid. En månad vid kistbegravning och tolv månader vid kremation är de tider som gäller enligt begravningslagen.

Gravplatser

Det finns olika former av gravplatser, allt från helt anonym till stor gravplats med gravsten. Det är viktigt att noga tänka igenom detta innan man fattar beslut, eftersom stoftet normalt inte kan flyttas från en grav till en annan. En gravplats har man i många år och finns det någon gravplats i släkten som kan användas, är det ofta ett bra alternativ.

Kistgrav

Kistgravar upplåtes vanligen med plats för två kistor. Gravrätt upplåtes på 25 år. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar. Begravning i kistgrav kallas jordbegravning och är i vår församling det vanligaste gravskicket. Begravningsgästerna brukar följa med ut till gravplatsen, där man sänker ned kistan, och sista avskedet tas.

Urngrav

Urngravar upplåtes med plats för flera urnor. Gravrätt upplåtes på 25 år. Det finns urngravar på alla våra kyrkogårdar. Om det finns en gravplats i släkten finns det oftast plats till en urna där om man vill. Det är vanligt att de närmast anhöriga själva sköter urnsättningen, men man kan också välja att ha med präst, begravningsentreprenör eller vaktmästare. Svenska kyrkan har en kort gudstjänstordning för gravsättning av urna.

Minneslund

Detta är ett helt anonymt gravsätt som i vår församling finns på alla 4 kyrkogårdarna. Med anonymt menar vi att askan grävs ner någonstans inom minneslundens område. Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen utan att anhöriga är närvarande. Minneslundsblad sänds efter nedsättningen till den som anmält begravningen, därefter skrivs namnet in i en minneslundsbok som förvaras på församlingsexpeditionen. Det finns en gemensam plats för blommor och en ljusbärare.

Askgravlund

En del av minneslunden är avskild som askgravlund. Anhöriga kan vara med vid nedsättningen. Här kan man få en platta med namn och årtal uppsatt. Precis som fallet är med minneslunden är det kyrkogårdspersonalen som sköter gravplatsen. Det finns en gemensam plats för blommor och en ljusbärare där man kan tända ljus. Kostnad för namnplatta i brons tillkommer.

Kremation

Gravsättning i urngrav, minneslund eller askgravlund har föregåtts av kremation. Vid kremation är det vanligt att kransar och buketter läggs utanför den kyrka eller det kapell där begravningsakten har ägt rum eller på den gravplats där askan skall nedsättas. Blommorna ligger kvar så länge de inte ser vissna ut (vanligen en vecka).

Begravningsombud

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten, oavsett om den avlidne tillhör Svenska kyrkan eller inte. Efter att kyrkan och staten skilts åt år 2000 finns begravningsombud i de kommuner där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Det är alla kommuner i landet utom Tranås och Stockholm.

Ombuden är utsedda av Länsstyrelsen och deras uppgift är att känna till hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. De ska också ta till vara de personernas intresse när det gäller omläggning, utvidgning eller andra stora förändringar på någon begravningsplats. En annan viktig uppgift är att ha kontinuerlig kontakt med andra trossamfund.

Ombuden har rätt att ställa frågor och medverka vid de sammanträden där begravningsfrågor diskuteras. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan kontakta ombudet vid speciella begravningsfrågor.

Begravningsavgift

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller ej så betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift. Orsaken till det är att Svenska kyrkan har ansvaret för i stort sett all begravningsverksamhet i landet. (Undantagen är Stockholm och Tranås där kommunerna har ansvaret). Ansvaret innebär att Svenska kyrkan ska ordna så att alla människor som avlider i Sverige får tillgång till begravningsplats oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller ej. Svenska kyrkan ska också ha lämpliga lokaler och begravningsplatser för människor av annan religionstillhörighet.

Hur bestäms avgiftens storlek?

Begravningsavgiften varierar ofta med antalet personer som bor i församlingen samt hur högt skatteunderlag (den sammanlagda inkomsten för församlingens medlemmar) som ligger till grund för avgiften. Stor inverkan har också antalet begravningsplatser som i sin tur påverkar kostnaderna för anläggningar, maskiner och personal. I Norra Mo är begravningsavgiften 24,6 öre per intjänad hundralapp.

I begravningsavgiften ingår:

 • Gravplats
 • Gravsättning
 • Transport av kistan från bisättningslokal till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom förvaltningsområdet.
 • Lokal för begravningsceremonier.
 • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll- även av kulturhistoriska gravvårdar.
 • Kremation om man önskat det.

Dödsboet betalar vid begravning bland annat för:

 • Kista och svepning
 • Dekoration och blommor
 • Annonser
 • Minnesstund

Gravskötsel

Kostnad för skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften. Man kan välja att sköta gravplatsen själv eller att köpa skötseln av församlingen.

Den skötsel vi erbjuder är:

 • Vårplantering av penseér (utförs så tidigt som möjligt på våren beroende på temperatur).
 • Sommarplantering (planteras från första veckan i juni fram till midsommar).
 • Vinterdekoration (läggs ut innan Alla helgons dag).
 • Rensning och krattning av grusyta.

Gravstenar

Gravrättsinnehavaren har rätt, men inte skyldighet, att sätta upp en gravvård på gravplatsen. Gravvården kan vara av olika typ och material (sten, trä, metall). Det finns gravvårdsbestämmelser som anger inom vilken höjd och bredd man bör hålla sig för att stenen ska komma till sin rätt gentemot andra stenar i närheten. Innan gravstenen monteras fordras godkännande av kyrkorådet.

För mer information: Svenska kyrkan 

                                                                                   

Här kan du läsa om hur vi behandlar era personuppgifter under och efter begravningsgudstjänsten. GDPR begravning.