Flagga Svenska kyrkan
Foto: Gustav Hellsing/IKON

Organisation- så leds pastoratet

Norra Gotlands pastorat består av sju församlingar (Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Stenkyrka, Väskinde, Gothem). Den administrativa, ekonomiska och pastorala ledningen samlas sedan 2014 i ett gemensamt pastorat med Martina Åkeson Wollbo som kyrkoherde. Pastoratets demokratiska struktur och ser ut enligt följande:

ORGANISATION - FÖRTROENDEVALDA

Vilka är det som påverkar och bestämmer i Norra Gotlands pastorat?

Det är församlingarnas medlemmar som vart fjärde år väljer vilka som ska företräda dem i kyrkomötet (nationell nivå), Visby stiftsstyrelse (för Gotland och Svenska kyrkans alla församlingar utomlands) och kyrkofullmäktige i Norra Gotlands pastorat. 

Se vilka som ingår i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet för Norra Gotlands pastorat här

Kyrkofullmäktige  
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet och där beslut tas i mer principiella ärenden av större vikt, såsom:
- Mål och riktlinjer för verksamheten i pastoratet.
- Budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.
- Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet och kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet.
Fullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter, plus ersättare. 

Kyrkoråd  
Fullmäktige utser ett kyrkoråd som är gemensamt för alla församlingar i pastoratet. Kyrkorådet arbetar likt en styrelse och har till uppgift att se till pastoratets omsorg och grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission sköts. Kyrkorådet ska se till att pastoratets ekonomi, fastigheter, personal, församlingsverkssamhet och begravningsverksamhet mm. blir utförd. Inom kyrkorådet finns olika utskott i specialfrågor, som tex Fastighetsutskott. Det finns även ett AU bestående av kyrkoherde, kyrkorådets ordförande och vice ordförande som förbereder frågor till kyrkorådet och kan fatta vissa beslut på delegation. 

Församlingsråd                                                                                              

Pastoratet består av de tidigare egna juridiska enheterna Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Väskinde, Gothem och Othem-Boge församlingar. Församlingarna finns ännu kvar i organisationen och mycket av verksamheterna utgår från dem och de behov som finns lokalt. Församlingsråden spelar en stor roll för att fungera som bollplank och stöd i en ständigt pågående omvärldsanalys. I församlingsråden diskuteras förstås vilka gudstjänster man ska ha lokalt, men man ser även över tex barn- och ungdomsverksamhetens behov och möjligheter till samverkan. Församlingsrådet kan ta fram listor för kyrkvärdar, hjälpa till vid inventeringar av kyrkor och kyrkogårdar med sin lokalkännedom. Församlingsråden bedriver inte själva verksamhet, men kan ansvara för arbetsgrupper som gör det. 

Utöver församlingsråden finns på många ställen även sockenråd. Som namnet antyder utgörs de av människor som vill göra en insats i sin socken. Av tradition ser sockenrådens uppdrag olika ut. I några socknar ansvarar man för att öppna kyrkan dagtid för besökare, många ordnar listorna över kyrkvärdar, någon fixar blommor i kyrkan sommartid. Födelsedagsuppvaktningar eller fester, liksom julblommeutdelningar, brukar vara värdefulla uppdrag att genomföra. Andra uppdrag kan delegeras från församlingsråden. Sockenråden har en friare form, även om man ofta för någon form av anteckningar för sin verksamhet. Intresse för att hjälpa till i sockenrådet kan man anmäla när som under mandatperioden. 

Har du frågor som du tycker är viktiga för Norra Gotlands pastorat och någon av våra församlingarna är du välkommen att kontakta de personer som är med i kyrkorådet eller församlingsrådet.