Meny

Organisation- så leds pastoratet

1 januari 2014 gick de sju församlingar (Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Othem-Boge, Stenkyrka, Väskinde, Gothem) på norra Gotland samman i ett gemensamt Pastorat: Norra Gotlands Pastorat. Den administrativa, ekonomiska och pastorala ledningen samlas i ett gemensamt pastorat med Martina Åkeson Wollbo som Kyrkoherde. Pastoratets demokratiska struktur och ser ut enligt följande:

Organisation - Förtroendevalda

Vilka är det som påverkar och bestämmer i Norra Gotlands Pastorat?

Det är församlingarnas medlemmar som vart fjärde år väljer vilka som ska företräda dem i kyrkomötet, Visby stiftsstyrelse och kyrkofullmäktige. Detta skedde genom kyrkovalet den 15 september 2013.

Se vilka som ingår i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet för Norra Gotlands pastorat här

Kyrkofullmäktige                                                                                           är det högsta beslutande organet i pastoratet och där beslut tas i mer principiella ärenden av större vikt, såsom:
- Mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.
- Budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet som är församlingens styrelse och beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet.Fullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter, plus ersättare. 

Kyrkoråd                                                                                          Fullmäktige utser ett Kyrkorådsom också det blir gemensamt för alla församlingar. Kyrkorådet arbetar likt en styrelse och har till uppgift att se till pastoratets omsorg och grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission sköts. Kyrkorådet ska se till att pastoratets ekonomi, fastigheter, personal, församlingsverkssamhet och begravningsverksamhet mm. blir utförd.

Församlingsråd                                                                                              

      I varje församling kommer det sedan finnas ett Församlingsrådvars fokus ligger på just församlingens verksamhet.

Här kanske du vill vara med?

Har du frågor som du tycker är viktiga för Norra Gotlands pastorat och någon av våra församlingarna är du välkommen att kontakta de personer som är med i kyrkorådet eller församlingsrådet.