De sju församlingarna på norra Gotland
Foto: Johan Aronsson

Om pastoratet

Pastoratet består av 24 socknar på Norra Gotland. 24 socknar vars 7 församlingar tillsammans bildar Norra Gotlands Pastorat. I pastoratet finns 25 kyrkor varav 24 är medeltida, 3 kapell och 2 ruinkyrkor.

Här hittar du församlingsinstruktionen för Norra Gotlands pastorat

Här kan du läsa mer om respektive församling. Församlingarna har visst självstyre, men framförallt så samarbetar man kring både verksamheter, personal och ekonomi. Pastoratet leds av en kyrkoherde (präst), Martina Åkeson Wollbo, som till sin hjälp har komministrar (präster) vilka har hand om den dagliga verksamheten i församlingarnas socknar.                                                                                                             

Vid St Olofsholm tror man att Olof Skötkonung steg iland när han kristnade Gotland. Genom flera av pastoratet socknar går pilgrimsleden till Visby. I pastoratet finns tre samhällen: Fårösund, Lärbro och Slite. 
I övrigt är det typiska jordbruksbygder men med väl utvecklat jordbruk och många småindustrier främst inom jordbruknäringen. Den nordliga delen har präglats av kalk- och cementindustri. Här finns Nordkalk och Cementa som ger arbetstillfällen åt många.
Socknarna norr om Visby, främst Väskinde, Bro och Lummelunda, är typiska ”förorter” till Visby. Fårö präglas av turismen där befolkningen mångdubblas sommartid. Andra turistorter är Slite och Åminne på östra kusten och Själsö, Brissund, Lickershamn och Ihreviken på västra kusten. Det bor runt 9000 personer i de 24 socknarna som idag är uppdelade i 7 församlingar, varav ungefär 6000 är kyrkotillhöriga.

Fårö församling

Fårö församling består av öarna Fårö och Gotska Sandön, Fårö har drygt 500 bofasta innevånare. På Fårö firas regelbundet gudstjänster i kyrkan som har medeltida anor men ombyggd på 17- 1800-talet till nuvarande korsarmskyrka. På Fårö finns också församlingshem som samlar flera föreningar. Sommartid används Fårö kyrka mycket till konserter och musikevenemang av olika slag. Då det gäller barn- och ungdomsverksamhet bedrivs den ihop med Bunge-Rute- Fleringe församling som tills nu utgjort ett pastorat. På Gotska Sandön används kapellet mest sommartid då ön har många besökare, de flesta veckorna under sommaren finns någon präst där, detta samordnas med präster från hela Visby stift.

Stigluckan vid Rute kyrka. Snön ligger djup. Solen lyser varmt.

Bunge-Rute-Fleringe församling

Tidigare har det varit tre församlingar men är numera en. I tätorten Fårösund i Bunge finns kyrkans hus ”Träffpunkten”. Där samlas körer, barnverksamheten man använder det för olika aktiviteter bl.a stickcafé. I samma lokal finns också Röda korset med Kupan. I Fårösund finns skolverksamheten för den nordligaste delen av Gotland samlad allt ifrån förskola till högstadium. Det finns förutom en del affärer, bank och matserveringar, samt sommartid en del uthyrningsbverksamhet. I samhället finns en företagaranda som bland annat fått i gång en hel del verksamhet i KA.3 gamla lokaler. Fårösunds folkhögskola finns där också. I Fleringe finns också ett församlingshem. I Rute finns en aktiv syförening som samlas i hemmen.

Forsa församling

Församlingen består av socknarna Lärbro, Hellvi, Hangvar, Hall som tidigare varit egna församlingar men som från 2012 är en församling. Förutom sockenkyrkorna finns Elinghems ruinkyrka i Hangvar, Ganns ruinkyrka i Lärbro, S.t Olofholmskapell i Hellvi och Hallshuks kapell i Hall. Vid Ganns ruinkyrka ligger Hångers källa där man tror att superintendenten Israel Kolmodin författade, den blomstertid nu kommer. Församlingen har stor barnverksamhet och körverksamhet förlagd till Forsagården. Förutom regelbunden gudstjänstverksamhet i sockenkyrkorna används ruinkyrkorna och kapellen sommartid. Hallshuks kapell används också till många förrättningar. I Hangvar finns Ihreviken med badstrand, Kappelshamns hamn och lilla samhälle.

Othem prästgård och kyrka från söder. Prästgården är ljusgul. Kyrkans torn sticker upp högt. Snön ligger mjukt på marken.

Othem-Boge församling

I Othem socken ligger Slite samhälle. Förutom sockenkyrkan finns Slite kyrka från 1960. I Slite har man också ett församlingshem där mycket av verksamheten för barn och ungdomar bedrivs. Centralt i samhället har man också fått ta över Betelkapellet, där man bland annat har luncher och utnyttjar den vackra trädgården sommartid. I Othem, Boge och Slite finns tre kyrkliga syföreningar. Boge socken är en utpräglad jordbrukssocken. I Slite finns ett rikt utbud av affärer och banker, skolan har barn från förskola till högstadium. Slite präglas av Cementa men också av att man är ostkustens stora hamn på Gotland. Slite var en gång köping och har haft lite av statusen som kommuncentrum i Gotlands kommun för norra Gotland. Det finns både vårdcentral och folktandvård i samhället. Utanför Slite ligger ett antal små öar som utgör en mindre skärgård.

Gothem församling

Församlingen består av de fyra socknarna Gothem, Norrlanda, Vallstena och Källunge. I Gothem som är centrum i församlingen finns förutom kyrkan ett församlingshem som har körverksamhet, dagledigluncher, stickcafé och musiklekisverksamhet som är församlingens enda, men livaktiga barnverksamhet. I Gothem finns en kyrklig syförening. I de tre andra socknarna har man hyresavtal med bygdegårdarna som används som församlingshem. Församlingen är en utpräglad jordbruksbygd, i Gothem finns campingplatser och flera fina badstränder. Många småföretagare samverkar i nätverk för att lyfta varandras verksamheter. Källunge kyrka som är mäklig sitt byggnadssätt en sk. klövsadelkyrka gör den till en av norra Gotlands mest besökta kyrkor.

Gårdskorset vi Bäl kyrka

Väskinde församling

Församlingen med sina sex socknar och ständigt ökande befolkning är den största församlingen och består av Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl. Väskinde socken ligger precis norr om Visby förutom att man är en aktiv jordbrukssocken med flera stora gårdar, så är det en populär för unga familjer, och man har blivit en förort till Visby. Skolan har byggts till flera gånger rymmer och allt ifrån dagis till mellanstadieverksamhet. Vid kyrkan ligger prästgården och församlingshemmet. I församlingshemmet bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverksamhet, från musiklekis till tonårsgrupp. Socknen har också rätt stort turistboende i Själsö- och Brissundsområdet. I Bro socken finns en av landsbygdens mest välbesökta kyrkor, den ligger längs med pilgrimsleden och i bygden finns mycket kulturminnen som påminner om att Bro var en offerkyrka. I Bro finns Tingsbrogården som är ett äldreboende för dementa, med regelbundna andakter. I Fole socken finns ovanligt många verksamheter som har med förädling och försäljning av jordbruksprodukter. I socknen finns också dagis – mellanstadieskola. Där finns också en av få kvarvarande lanthandlare. Förutom sockenkyrkan finns också ett EFS missionshus med en aktiv missionsförening som har knappt 40 medlemmar. EFS har samverkansavtal med Väskinde församling och i missionshuset bedrivs förutom gudstjänster, daglediga luncher, bibelsamtal, gemenskapsträffar och scouter. Varje sommar anordnar EFS en tältmötesserie. En aktiv syförening finns också gemensamt för EFS och Svenska kyrkan. I Lokrume finns sockenkyrkan med sitt ovanligt knubbiga torn. Kyrkan renoveras under 2013. Socknen är en utpräglad jordbrukssocken. I bygdegården finns föräldrakooperativ daghemsverksamhet. I socknen finns en av Gotlands äldsta syföreningar som är en EFS syförening. Hejnum socken är en av få socknar med en välbevarad kyrkby som aldrig berördes av 1800-talet omfattade laga skifte. Socknen är vidsträckt med stora naturområden. I sockenmagasinet har man iordningställ ett litet kapell som används främst vintertid. Kyrkan renoverades genomgripande 2011-2012. I Bäl socken finns kyrkan också mitt i den gamla kyrkbyn. I socknen finns en av öns största gårdar, Gane gård som är en skogsgård med väldiga markytor. Bäl har många aktiva föreningar för att vara en socken med drygt 100 innevånare. I nära anslutning till kyrkan finns bygdegården som också används av församlingen.

lummelunda port

Stenkyrka församling

Församlingen utgörs av socknarna Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda. Församlingens barnverksamhet samlas i Lummelunda församlingshem, man har ett välutbyggt samarbete med skolan som har barn från förskolan till mellanstadium. I Stenkyrka finns flera företag, livsmedelsaffär, en del med anknytning till turismen. Tingstäde socken är speciell med sin närhet till Tingstäde träsk, Tingstäde har genom århundraden präglats av det gotländska försvaret med olika anläggningar som idag är museum. En del av församlingsverksamheten hyrs in i Polhemsgården som har sitt eget historiska arv. Martebo socken är den minsta i församlingen, där har man församlingsverksamheten i Idrottsföreningens lokal Baracken. I Lummelunda är församlingens församlingshem beläget och där har man ungdoms- och konfirmandarbete och expeditionslokaler. Huset används flitigt av lokala grupper och föreningar. Lummelunda är känt för sin kalkstensgrotta, ett av Gotlands stora besöksmål.