Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Efter skärpa restriktioner har vi fått ändra och lyfta bort arrangemang från kalendern (så som den ser ut i pastoratstidningen) Alla  veckomässor, konserter och musikgudstjänster utgår!

Följande som står här nedan i kalendern gäller för kommande veckor:

 onsdag 3 mars
17.00 Bunge Gudstjänst lmh esm

18.00 Källunge bygdegård Passionsandakt bh
Utgår: 19.00 Lummelunda Passionsandakt 
torsdag 4 mars
19.00 Slite Betel Passionsandakt my

söndag 7 mars 3 sön i fastan - Kampen mot ondskan
11.00 Forsagården Gudstj. my de
11.00 Stenkyrka kyrka Högmässa bh me
15.00 Väskinde kyrka Högmässa ukr kr
18.00 Slite Gudstjänst, Duo från Ensemblen i Forsakören my de
18.00 Källunge bygdegård Taizégudstjänst ukr kr
18.00 Hejnum Aftonsång lekman

tisdag 9 mars
Utgår: 19.00 Lärbro Passionsandakt 
Obs! 19.00 Hejnum Passionsandakt hos Anne & Stig Dunger Hjellström (obs! platsen)
onsdag 10 mars
Utgår: 8.30 Forsagården Mässa
18.00 Gothem Passionsandakt i församlingshemmet ukr
Utgår: 19.00 Tingstäde Passionsandakt vid Kutkäldu

torsdag 11 mars

17.30 Slite Betel Veckomässa Obs! Anmälan till präst Lena-Maria om du önskar delta: telefon 072-732 27 07
19.00 Slite Betel Passionsandakt my

lördag 13 mars
15.00 Rute Passionsandakt hos Gunvor Bogren (Puttersjaus 460) lmh
16.00 Hangvar Musik: Sofia Lilja & Matilda Ericsson jb me

söndag 14 mars Midfastosöndagen - Livets bröd
10.00 Bunge Oasen Träffpunkten Gudstjänst lmh esm
11.00 Betel Slite Mässa pa me
Fole EFS Högmässa ukr ms
13.00 Fårö fsh Gudstjänst as esm
15.00 Bäl Högmässa ukr ms
15.00 Lummelunda fsh Gudstjänst my kr
16.00 Forsagården Gudstj. jb me
18.00 Norrlanda Högmässa ukr kr

tisdag 16 mars
19.00 Hellvi Passionsandakten utgår!
19.00 Väskinde församlingshem Passionsandakt bh
onsdag 17 mars
18.00 Källunge bygdegård Passionsandakt bh

Utgår: 19.00 Martebo Passionsandakt 

onsdag 17 mars
17.00 Bunge Gudstjänst lmh esm

torsdag 18 mars

17.30 Slite Betel Veckomässa Obs! Anmälan till präst Lena-Maria om du önskar delta: telefon 072-732 27 07
19.00 Slite Betel Passionsandakt my

 Söndag 21 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag- Guds mäktiga verk
11.00 Forsagården Mässa pa de

11.00 Hejnum sockenmagasin Högmässa lmh me
15.00 Lokrume Högmässa bh me
16.00 Stenkyrka Gudstjänst (Utgår: Musikmässa Vokalensemblen Ad Fontes) lmh de
16.00 Väskinde Josefs kapell Mässa på teckenspråk måw
18.00 Vallstena Högmässa bh me Slitekören

tisdag 23 mars
Obs! 18.00 Bäl Passionsandakt i nya bygdegården(platsen!) ukr
Utgår 19.00 Hangvar Passionsandakt
onsdag 24 mars Utgår: 19.00 Stenkyrka Passionsandakt 

torsdag 25 mars 17.30 Slite Betel Veckomässa Obs! Anmälan till präst Lena-Maria om du önskar delta: telefon 072-732 27 07
19.00 Slite Betel Passionsandakt my

 

Swisha kollekt till pastoratet nr 123 029 78 20, skriv i meddelandet: kollekt, vilken församling och ändamål.

Ny information uppdateras löpande om ev. när, var och hur gudstjänster kan firas framöver - håll utkik här i kalendern eller kontakta expeditionen eller annnan personal för senaste informationen. Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se.

Fina gudstjänster sänds på https://www.svtplay.se/gudstjanst Fira gärna i den gemenskapen!

Ibland kan man också vilja finna lite lugn och ro hemma. Gud krånglar inte till det. Sitt eller gå var du vill, samla dina tankar eller låt allt fara huller om buller. Säg det du behöver högt eller tyst. Bra ledord är tack, hjälp och förlåt. I en bön eller enskild andakt finns inga rätt eller fel. 
Om du vill ha stöd, så hittar du en enkel agenda, för gudstjänst hemma, med böner, texter och psalmer  här

 

Det är vi som tjänstgör:
Präster: AS = Agneta Söderdahl, BH = Benny Helgesson, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, PA= Peter Arkell, UKR = Ulf Kundler Ridderstedt, (Johan Sunnerstam föräldrarledig t.o.m. aug 2021)  Diakoner: JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, KR = Katarina Ridderstedt ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors ESM= Emelie Stolpe Marklund

fsh = församlingshem

Tredje söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Kampen mot ondskan

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Samuelsboken kapitel 17, vers 40-50

Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. ”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. ”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.” När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd.

Epistel

Efesierbrevet kapitel 5, vers 1-9

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar sig inte — utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning —

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 11, vers 14-26

En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 25, vers 12-22

Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja. Själv får han leva i ro, och hans barn skall ta landet i arv. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender — så många de är, så hätska i sitt hat! Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. O Gud, befria Israel från all dess nöd!