Foto: Magnus Aronsson/IKON

Gravrätt

En gravrätt uppstår som regel när en gravplats upplåts i samband med dödsfall. Enligt begravningslagen skall dödsboet anmäla vem som skall vara gravrättsinnehavare. Den eller de personerna ska sedan finnas registrerade i gravboken hos kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Dödsboet kan också anmäla att ingen är villig att vara gravrättsinnehavare.

Du som är gravrättsinnehavare ansvarar för gravplatsen. Som gravrättsinnehavare bestämmer man över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel.

Som gravrättsinnehavare förbinder sig att ständigt hålla graven i vårdat och värdigt skick, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger under vår/sommar/höst.

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Som gravrättsinnehavare är du/ni ansvariga för att graven sköts och ser vårdad ut. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som får begravas där och hur graven ska utsmyckas. Är ni flera personer som väljer att vara gravrättsinnehavare, då delar ni på ansvaret och bestämmer tillsammans.

En av er måste vara kontaktperson vid kontakterna med kyrkogårds - och fastighetsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren har rätt att överlåta eller återlämna gravplatsen under pågående gravrättstid.

Dina rättigheter som gravrättsinnehavare

 1. 1. Du bestämmer vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
  2. Du bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet (t.ex. gravsten).
  3. Du bestämmer gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  4. Du bestämmer om gravrätten skall förnyas (på vissa villkor) vid gravrättstidens utgång.
  5. Du bestämmer om gravplatsen skall återlämnas till begravningsverksamheten.

Dina skyldigheter som gravrättsinnehavare

 1. 1. Du är skyldig att hålla gravplatsen i vårdat och värdigt skick, dvs. ta hand om gravskötseln själv eller beställa hjälp med gravskötseln.
  2. Du är skyldig att iaktta begravningsverksamhetens föreskrifter när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet (t.ex. storlek på gravsten) samt utsmyckning och ordnande i övrigt.
  3. Du är skyldig att före gravrättstidens utgång anmäla till kyrkogårdsförvaltningen om du önskar förnya gravrätten.
  4. Du är skyllig att anmäla ny (annan) gravrättsinnehavare.

Ingen skyldighet att ha gravsten

Gravstenen måste först godkännas enligt gällande gravplatsföreskrifter.  Det finns dock inte någon skyldighet eller något tvång att sätta upp en gravsten.

Gravrättstid

Gravrättstiden är 25 år, den räknas från när den första gravsättningen av en kista eller urna har skett. Enligt gällande regler från år 2000 förlängs gravrättstiden sedan med 25 år, varje gång det sker en ny gravsättning. En förfrågan om förnyelse skickas alltid till gravrättsinnehavaren, när tiden börjar löpa ut.

Hjälp med gravskötsel?                                                                           

Om du vill ha hjälp med skötsel av gravplatsen så erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel efter miljövänliga riktlinjer mot en avgift. Det kan röra sig om endast grundskötsel eller grundskötsel med plantering. Läs mer här om gravskötsel och gravskötselavtal här.