Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Nyhet Publicerad Ändrad

Din personliga integritet är viktig för oss i Norra Billings pastorat. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

· begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

· begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

· begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

· begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

· inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan sam-tycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Hantering av handlingar

Här kan du läsa om offentlighetsprincipen och hur Norra Billings pastorat hanterar personuppgifter för sina medlemmar.

Begravningsverksamhet och gravrättsinnehavare

Här kan du läsa om hur Norra Billings pastorat hanterar uppgifter om gravrättsinnehavare och intressenter samt uppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

Vid bokningar

Här kan du läsa om hur Norra Billings pastorat hanterar personuppgifter vid bokningar av dop, vigslar och begravningar samt lokaler.

Grupper

Här kan du läsa om hur Norra Billings pastorat hanterar personuppgifter gällande gruppverksamhet.

Bilder och sociala medier

Här kan du läsa om hur Norra Billings pastorat hanterar personuppgifter gällande bilder och sociala medier.

E-post och Swish

Här kan du läsa om hur Norra Billings pastorat hanterar dina uppgifter i samband med E-postkorrespondans och betalning med Swish.

Jobbansökan

Här kan du läsa om hur Norra Billings pastorat behandlar uppgifter som vi får in i samband med att en persons ansökan till en tjänst i pastoratet.

Vanliga frågor och svar

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

VAD ÄR BEHANDLING AV UPPGIFTER?
Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

VAR ÄR PERSONUPPGIFTER INSAMLADE FRÅN?
Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem. Det kan vara i samband med att du bokar ett dop eller en vigsel, eller när du anmäler dig eller ett barn till en verksamhet.

I vissa fall har del personuppgifter lagts in i vårt organisationsregister Kyrksam av en annan organisation inom Svenska kyrkan. Din adress kan komma att hämtas från folkbokföringsregistret. Telefonnummer och e-postadress har du alltid själv uppgett.

VARFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT BEHANDLA MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Det inkluderar exempelvis medlemskap, genomförande av verksamhet, kontaktinformation, behörighet till IT-system, kommunikation, arvodesutbetalning. Vi kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

VEM FÅR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?
Norra Billings pastorat är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. 

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.

Dataskyddsombud Norra Billings pastorat

Anna Herre, Xeeda
dso@xeeda.se
076-109 89 00

 

Malin Wäring Essén, Norra Billings pastorat
070-374 65 18
malin.w.essen@svenskakyrkan.se