Förtroendevalda

Så kallar kyrkoordningen de personer som vid kyrkliga val utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan. Många väljs direkt i kyrkovalet, t.ex. ledamöter i pastoratets kyrkofullmäktige, andra väljs av det beslutande organet. Så väljer t.ex. kyrkofullmäktige vilka som skall ingå i kyrkorådet och församlingsråden. (Det finns även andra som väljs, utan att för den skull definitionsmässigt vara förtroendevalda. Det gäller t.ex. kyrkvärdar och revisorer.)