Vårda lusten

Nyhet Publicerad

Vad är det som gör att par väljer att fortsätta att leva tillsammans? Vilka krav ställer man på en bra relation? Vad är det som gör att man har LUST att leva tillsammans trots att det ibland kan vara svårt. Vi kommer att lyfta in fyra hörnstenar som vi menar bidrar till att hålla kärleken vid liv även i långa relationer. Det är samtalet och sensualiteten, skrattet och samvaro.

Det var nog Barbro Lennéer-Axelsson, som för ett antal år sedan myntade uttrycket ”samtal och samlag”. Detta känns relevant även idag. När man ringer till familjerådgivningen uppger man ofta att inte kommunika- tionen fungerar eller att man har problem med samlivet.

Förr tvingades man ofta stanna kvar i relationen av plikt eller nödtvång. Det var inte tal om att lämna för att lusten saknades eller för att man inte kunde prata med varandra.

Såväl samtal som fysisk närhet bidrar till närhet i en relation. Vi söker och längtar efter närhet i en kärleksrelation. Att kunna prata med, att bli lyssnad på, att bli berörd av och att få röra vid den andre. 

Sensuell lust

För att stanna lite vid den sensuella lusten. Det är intressant att ur ett relativt  kort historiskt perspektiv reflektera kring hur man har betraktat kvinnlig lust. För drygt hundra år sedan, på Freuds tid, betraktades kvinnlig lust som ett icke- önskvärt tillstånd i alla fall hos medel- och överklasskvinnan, ett problem. 

Idag  betraktar vi det som ett problem om lusten saknas. Detta gäller framförallt för kvinnor. Avsaknad av lust hos män talas det mycket lite om, eftersom det fortfarande är underförstått att män alltid har lust. Bristande lust kan ha både fysiska som psykologiska orsaker

Många tror att den sexuella lusten är konstant under livets gång men det är egentligen självklart att den varierar med ålder, hälsotillstånd, yttre omständigheter och hur vi har det med varandra! Den sexuella lusten varierar också mellan olika personer alltifrån att ha sexuell lust dagligen till att helt sakna lust.

Sexuell lust och sexuell förmåga är inte samma sak. Ett samlag kan i princip genomföras utan att man känner lust till den andre medan lusten att beröra, smeka, tänka på, smaka på och kanske ligga med är så mycket mer. En smekning kan innebära en bekräftelse av den andre och vara ett uttryck för att ”jag tycker om dig” ” jag vill röra vid dig”. Beröring och hudkontakt knyter samman. 

Sex eller samlag kan vara då man kommer varandra allra närmast, när man både njuter och ger njutning, när man ger sig hän och upp- lever en total närvaro. Men ett samlag kan också vara slentrianmässigt, smärtsamt eller bara lite si så där.

 Hur bevara man sin kärlek?

Ett par, som levt tillsammans och arbetat tillsammans berättade hur de gjort för att bevara sin kärlek. Det att de varje dag såg till att få en stund, kanske 20 minuter, när de satt tillsammans och hade möjlighet småprata men att denna stund också innehöll någon slags beröring, fysisk bekräftelse. Vi tror att det ligger väldigt mycket i vad de förmedlade, även om man inte alltid av praktiska skäl kan få till det. Men strävan bör vara att försöka skapa utrymmet för att ge möjlighet att samtala och beröra varandra – ofta, ofta.

Lika väl som den sexuella lusten varierar genom i livet och mellan individer skiljer sig förmågan till kommunikation och samtal åt. Några är mer verbala medan andra uttrycker sig kanske mer korthugget eller genom att visa sin omtanke genom att göra något. Ord är dock viktiga även om vi har olika tillgång till dem. Vi skrev ovan att försöka skapa i alla fall ett visst utrymme för samtal under dagen. För att det ska vara en dialog krävs det ömsesidighet i både talande och lyssnande – och kanske en vilja att förstå och en nyfikenhet att höra på vad min partner har att säga.

 Lek och kreativitet

Så mycket av vår vakna tid går åt till att arbeta, prestera, få logistiken att fungera i en alltmer hektisk vardag.  Med andra ord är aktiviteten i vår vänstra hjärnhalva ständigt på gång. I vår högra hjärnhalva finns centrat för lek, lust och kreativitet men hur är det med balansen mellan de båda hjärnhalvorna egentligen?   De flesta av oss är bra på det där med plikt, arbete och att få många saker gjorda. Det är bara det att det finns hela tiden nya plikter att uppfylla och livet kan lätt bli både kravfyllt, stressigt och i förlängningen kanske tungt och allvarligt. Vad betyder egentligen ovanstående citat, som uppenbarligen också hade betydelse på sjuttonhundratalet? Kanske handlar det om att när vi leker då är vi i vår kreativitet och spontanitet, då är vi i lustområdet och där kan våra sannaste jag komma till uttryck. Leken gör oss öppna, vi blir avslappnade och vi kopplar av. Stressen släpper och efter en stunds lek så är vi mer öppna och känner oss lättare till sinnes. Det som upplevs tungt och grått blir lättare när vi fått en stunds paus i form av lek. Se på barnens behov av att ständigt få leka! Man kan säga att barnets vardag är så gott som en enda lång lek.

 ”Men inte kan väl vuxna hålla på med lek?”, säger den kloke och förståndige. Tvärtom – vuxna behöver leka! Allvar behöver också i den vuxnes värld balanseras med lek, skratt och humor. När vi skrattar och när vi har roligt tillsammans då släpper spänningarna – såväl fysiskt som mentalt. De positiva hormonerna stimuleras och i förlängningen ser vi på varandra med nya ögon. Det där som vi såg som fel eller negativt hos den andre får vi distans till eller som någon sagt ”det är svårt att inte tycka om den man skrattar ihop med”.

Det finns forskning som visar att det finns ett samband mellan upplevelsen av kvalitet i förhållandet och graden av gemensamma aktiviteter, glädje och nöjen.

Det betyder: Prioritera leken och samvaron! Plikterna och arbetet kan fylla hur mycket tid som helst och ingen av oss kan vänta på att tiden för det lustfyllda bara skall komma till oss. Vi behöver avsätta tiden och det krävs en del aktiva insatser från oss i våra relationer för att vi skall uppleva glädje och ha roligt tillsammans. Det ena är att tiden behöver avsättas. Kryssa i almanackan tid som ej får tas till annat än samvaro med partnern, gör avbrott i vardagens plikter, parkera den outredda konflikten och byt fokus. Släpp in kreativiteten och det lustfyllda.

Text:  Åse Bernling och Katarina Hultkrantz, 
Auktoriserade familjerådgivare
Foto: StarFlames/ Pixabay