Allt är förändring

Nyhet Publicerad

Professor Anders Runesson är exeget. Hans forskningsområde är de bibliska skrifterna. Jag frågade vad han kommer att tänka på i bibeln som handlar om förändring. ”Det är i stort sett alltihop” var hans spontana svar.

Bibelns böcker berättar om hur Gud tilltalar människan på olika sätt. Ibland tilltalas enskilda människor, ibland ett helt folk. Gud kallar, uppmanar, tröstar, vädjar, älskar. Gud gör detta ”själv” eller genom ombud, till exempel genom profeterna. Tilltalet kan ske i såväl ord som i handling – men det är tilltal som är genomgående och dessa tilltal innebär i sig en förändring eftersom det griper in i den verkligheten som människan står i. Anders uttrycker det som att tilltalet bryter igenom det tunna membran som skiljer det timliga från det eviga, människa från Gud. Så fortsätter ju tilltalet att verka också utanför bibelns ram – i mötet med tro och det gudomliga tilltalas vi, berörs, blir gripna, och det innebär en förändring.

Omvändelse
Ett begrepp för radikal förändring som tydligt är kopplat till tro, kyrka och bibel är omvändelse. Vad är det för något? De senaste 150 åren har det förknippats med att någon blir troende, det vill säga går från att inte ha en tro till att bli ”Jesus-troende”. Omvändelse används som synonymt till att bli kristen, eller ”frälst” som några säger. Så kan man inte förstå begreppet i bibeln, säger Anders. ”Icke-tro” är inte ett alternativ i bibeln. Relationen till Gud sågs som självklar och den relationen var sammanvävd med relationen till andra människor. Det gick inte att särskilja en dålig relation till medmänniskor från relationen till Gud. Anders beskriver en episod i Matteusevangeliets 5:e kapitel där en man är på väg till templet för att offra och fira gudstjänst, men plötsligt kommer på att han har något otalt med en medmänniska. Då avbryter han vandringen mot templet, vänder helt om, och går för att försonas med den andre. Sedan kan han fortsätta till templet. Mannen grips av Guds ”tilltal”, inser vad som måste göras och vänder helt om för att göra det. Det är exempel på en omvändelse i bibeln. Det är också ett exempel på när tilltalet drabbar någon, just där och då. Då krävs en riktningsändring. 

Paulus
Många som överrumplats av en stark tro, en omvändelseupplevelse, upplever plötsligt allt förändrat. Det finns tusentals exempel på tidigare missbrukare eller kriminella som berättar om radikala omvändelser och vad det betytt i deras liv. I bibeln berättas om en fariseisk jude, Paulus, som ivrigt förföljde kristna när han plötsligt, på vägen till Damaskus, drabbades av något som teologer ofta kallat ”Pauli omvändelse” och själv blev kristustroende. Anders påpekar att det snarare handlar om en ”kallelse”. Genom händelsen som inbegrep ett starkt ljus, och en röst som tilltalade honom, förstod han tillvaron på ett nytt sätt. Han förstod att han kallades att gå i tjänst för Kristus, inte kämpa mot honom. 

Förlåtelse
Samtalet om Paulus, han som tidigare förföljt och dödat kristna och plötsligt själv blev kristen, leder oss in på frågan om förlåtelse. Tilltron till Guds vilja och förmåga att förlåta är en väsentlig del i den kristna tron. För människan innebär våra svårigheter att göra rätt och leva utan att såra andra en konstant process av förlåtelse. Vårt liv är ”en daglig omvändelse bort från synden”, har det ibland uttryckts. Att inse misstag och sedan visa vilja att ställa till rätta, det är att ha tilltro till en pågående förändring. Det berättas om tullindrivaren Sackeus (Sakaios) som blev tilltalad av Jesus, och som berörd av ett kärleksfullt tilltal bestämde sig för att ge tillbaka det som han orättfärdigt tagit från andra. 

Hela bibeln är full av berättelser som uttrycker att förändring är möjlig och att den ständigt sker, och att det är vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Text: Per Anders Sandgren