Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. Endel svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrå. Svenska kyrkan finns som stöd, hjälp och trygghet vid de viktiga och svåra situationer som livet ställer oss inför. Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till en begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

Boende i Norge och begravning

Förr eller senare väcks frågan om begravning – och som utlandssvensk är det sällan enkla svar på de frågorna.


Är du folkbokförd i Norge har du rätt att få en fri gravplats på kommunens begravningsplats. I fråga om gravplats spelar alltså medlemskap i ett tros- och livssynssamfund ingen roll. Kostnader kan uppstå vid svepning, kremering, inköp av kista, transport och liknande, men sådana kostnader är inte heller kopplade till medlemskap i ett trossamfund – det får alla betala för med privata medel.

Det är enbart i samband med ceremonier, det som i kristen tradition heter begravningsgudstjänst, som trossamfundstillhörighet har betydelse. Här i Norge är den Norska kyrkan ofta generös och låter medlemmar av Svenska kyrkan få använda kyrkorummen och inte sällan bistår de med gudstjänsten. En avgift för präst, kyrkorum och eventuellt vaktmästare och musiker kan uppkomma.

Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim
Som medlem i Svenska kyrkan har du självklart möjlighet att ha begravningsgudstjänsten i Margaretakyrkan i Oslo utan kostnad. I Trondheim, Bergen och Stavanger är det också möjligt att ha begravning, dock bara vid de tillfällen som präst och kantor är på plats. Vill man som svensk ha begravningsgudstjänsten i
Sverige kan man först kremeras i Norge och sedan fraktas hem för en begravningsgudstjänst. Detta alternativet kan bli billigare än att frakta kistan.

I Sverige
Önskar man ha gravplats i Sverige ska man vända sig till den församling som man önskar gravsättas i. Är man medlem i Svenska kyrkan och har anknytning till platsen är oftast församlingarna mycket generösa med att erbjuda plats. Som utlandssvensk betalar man inte svensk gravavgift, vilket är den avgift alla boende i Sverige betalar för begravningsväsendet, oavsett trossamfundstillhörighet. Det innebär att det kan tillkomma avgifter för gravöppning eller liknande, men erfarenheten är att församlingar är mycket flexibla och generösa mot utlandssvenskar som önskar gravsättas i hembygden. Tag kontakt med den lokala kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Begravning i det stora

Begravningens tre huvudområden

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden.  Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.

Personlig begravningsgudstjänst

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själva tar kontakt med någon av prästerna och berättar om dödsfallet. Kyrkorum, präst, vaktmästare och musiker är gratis om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Efter gudstjänsten kan vi fortsätta gemenskapen i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. Önskas en minnesstund finns lokaler att låna i direkt anknytning till kyrkan.

Samtal med präst

När sorgen drabbar oss är det viktig för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med allt. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Praktiska upplysningar

Enligt norsk lag, Gravferdsloven, har alla rätt till lik behandling vid begravning, oberoende av vilket tros- eller livssynsamfund man tillhör. Alla som gravlägges i sin hemkommun har rätt till gratis grav. Denna rätten gäller i 20 år efter begravningen. Efter denna tiden har den lokala myndigheten rätt att ta betalt för graven, sk festeavgift. Många kommuner tillåter även begravning av personer som är bosatta utanför kommunen men då har kommunen möjlighet att kräva festeavgift redan första året efter begravningen samt betalning för kostnader knutna till begravningen.

För mer information om gravsättning i Norge klicka här