Västra Fågelviks församling

Västra Fågelviks kyrka

Kyrkan uppfördes åren 1856-59 efter ritningar av arkitekten Albert Törnqvist. Den nuvarande kyrkan ersatte en äldre träkyrka. En medeltida kyrka har funnits i socknen men det råder viss osäkerhet om dess läge. Den nya kyrkan ritades av arkitekten Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet och den är ovanligt orienterad i nord-sydlig riktning.

Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med utbyggt kor i söder, vidbyggd sakristia på långhusets östsida samt torn vid norra gaveln. Kyrkan är uppförd i tidstypisk nyklassicistisk stil och är både ut- och invändigt välbevarad.

De vitputsade murarna kröns av ett profilerat listverk och genombryts av rundbågiga portal- och fönsteröppningar. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak. Predikstolen och altarprydnaden är samtida med kyrkobyggnaden.

Bland inventarierna märks bland annat en dopfunt från 1100-talet med ett unikt bevarat medeltida lock av trä, ett medeltida krucifix samt en kyrkklocka från 1200-talet helgad åt Jungfru Maria. 1994-95 genomgick kyrkan en grundlig restaurering ifrån grunden. Vattten och avlopp installerades samt en handikappanpssad-WC. Senare har också kompletterande genomgångar skett.  Senast 2012 målades samtliga fönster. Populär musikkyrka med sin fina akustik. Bra orgel och flygel.

Västra Fågelviks kyrkogård

Västra Fågelviks kyrkogård är anlagd i fyra omgångar. Den västra delen är från 1600-talet. 1840 anlades den östra delen, som i sin tur byggdes ut 1887. Den nyaste anläggningen är från 2005 och ligger mellan den västra och östra delen. Samtidigt anlades en minneslund på den västra delen av kyrkogården.
På den västra delen fanns tidigare en gammal korskyrka i träd, den revs 1859.

Klicka här för att komma till Västra fågelviks församlingsråd.