Gravsten som stagats upp för att inte falla. Väte kyrka, Gotland
Foto: Maria Svensk /Ikon

Vanliga frågor om gravstenar

Måste det finnas en gravanordning (t.ex. en gravsten) på gravplatsen?

Nej. Gravrätten ger gravrättsinnehavaren rätt att välja detta. 

Vem äger gravstenen?

Gravstenen är privat egendom och tillhör gravrättsinnehavaren.  

Kan jag välja vilken sten som helst?

Gravrättsinnehavaren har stor valfrihet, men det finns vissa regler att följa. Reglerna berör till exempel gravstenarnas utformning, färg och montering, och skiljer sig åt mellan de olika kyrkogårdarna och mellan olika områden inom kyrkogårdarna. Vårt mål är att inom ramen för god gravkultur och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, tillåta gravrättsinnehavaren största möjliga frihet i valet av gravsten. 

Behöver jag kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få sätta upp en gravsten?

Ja, för att få sätta upp eller ändra en befintlig gravsten behöver gravrättsinnehavaren göra en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Först efter godkänd gravvårdsansökan har man rätt att sätta upp en gravsten. Här finns ansökningsblanketter för att sätta upp en sten.

Hur går jag tillväga?

Ta kontakta med ett stenhuggeri. De kan också kan hjälpa till med ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Det är viktigt att din ansökan är godkänd av kyrkogårdsförvaltningen innan du beställer stenen.

Varför kontrolleras gravstenarna?

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket bland annat innebär att stenarna måste klara ett trycktest, vara dubbade korrekt och inte luta för mycket.

Om min gravsten inte är säker, hur får jag veta det?

Efter att vi har kontrollerat gravstenarna skickas ett brev ut till gravrättsinnehavaren. I brevet står det på vilket sätt stenen har underkänts vid testerna.

Hur gör jag för att åtgärda gravstenen?

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras. I vårt brev rekommenderar vi fyra stenhuggerifirmor som du kan ta kontakt med för att få din gravsten åtgärdad.

Jag kan inte betala för att åtgärda gravstenen men jag vill ha gravrätten kvar, går det?

Det går också att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. En gravplats måste inte ha en gravsten.