Vanliga frågor

Gravplats

Vad kostar en gravplats?

Alla som är folkbokförda inom Sverige betalar en begravningsavgift. I den ingår rätt till gravplats i 25 år.

Vilka olika gravskick finns?

Nordmarkens pastorat erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, minneslund och askgravlund. Läs mer om de olika gravskicken. Man kan också sprida askan från en avliden i naturen. För det krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen i Värmlands sida.

Kan jag boka en gravplats i förväg?

Nej. Det är inte möjligt att förboka en gravplats. Upplåtelse av gravrätt sker först när gravsättningen görs. Du kan däremot meddela dina närstående att du vill gravsättas inom ett visst kvarter eller område på en kyrkogård, så kan de framföra det önskemålet när de ska välja gravplats.

Får jag välja var en anhörig ska gravsättas?

Ja, i mån av plats på den aktuella kyrkogården. När det gäller allmänna kyrkogårdar kan gravsättning ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Du kan vända dig till kyrkogårdsförvaltningen vid den kyrkogård du önskar för att höra vilka möjligheter som finns. Det är dock den avlidnes önskemål om gravplats och gravskick som först och främst ska tillgodoses

Kan man flytta en gravsatt person till en annan plats?

Nej.

Gravrätt

Måste det finnas en gravrättsinnehavare?

Ja, varje grav ska ha en gravrättsinnehavare. Ett dödsbo har en skyldighet att anmälan en ny gravrättsinnehavare när nuvarande avlider.

Vad bestämmer man över?

Du bestämmer vem som får gravsättas på platsen, hur graven ska skötas, du kan ansöka om att sätta upp en gravsten o.s.v.

Vad gör ni om det inte finns någon gravrättsinnehavare?

Vi följer den arbetsgång som är framtagen när det gäller att söka efter gravrättsinnehavare. Den går ut på att sätta upp kontakskyltar vid respektive grav. Här kan du läsa mer om arbetsgången.

Kostar det något att vara gravrättsinnehavare?

Det kostar ingenting att bli gravrättsinnehavare, men det kan tillkomma kostnader när du är gravrättsinnehavare. Om gravstenen behöver åtgärdas bekostas detta av gravrättsinnehavaren. När gravrätten går ut kan man förlänga den i 15 år mot en avgift på 750 kr. Om man inte vill sköta graven själv kan man köpa skötsel.

Hur gör jag för att bli gravrättsinnehavare?

Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så skickar vi en blankett till dig där du får ansöka om att bli gravrättsinnehavare. Ansökan behandlas sedan av förvaltningen.

Vi är flera släktingar som vill vara gravrättsinnehavare, går det?

Ja, det går bra att vara flera gravrättsinnehavare.

Hur länge gäller gravrätten?

Gravrätten gäller i 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut kan den förlängas med 15 år i taget mot en avgift på 750 kr. En förutsättning för att få förnya gravrätten är att gravplatsen är vårdad. 

Kan jag förnya gravrätten i 30 år framåt (2 * 15 år)?

Du kan förnya gravrätten i 15 år. När de åren har gått får du en ny förfrågan om du vill förnya i 15 ytterligare år. Det går att förlänga i 15 års intervaller så länge man vill. Det går inte att förnya 30 år och betala dubbla avgifter. Det är endast 15 år i taget som gäller.

Det står att gravrättstiden gick ut 1983, betalar jag kostanden för förnyelse från 1983 då?

Nej, det behöver du inte göra. Om du förnyar gravrätten i år så betalar du för innevarande år och 15 år framåt.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så får du en blankett hemskickad. När en gravrätt återlämnas tas befintlig gravsten bort av kyrkogårdsförvaltningen, om inte gravrättsinnehavaren valt att ta hand om den själv eller stenen bedöms vara kulturhistoriskt värdefull. När det har gått 25 år sedan den senaste gravsättningen kan graven upplåtas igen till en ny innehavare. Vid nya gravsättningar tar man hänsyn till var tidigare gravsättningar är gjorda. Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar.

Gravsten

Måste det finnas en gravanordning (t.ex. en gravsten) på gravplatsen?

Nej. Gravrätten ger gravrättsinnehavaren rätt att välja detta. 

Vem äger gravstenen?

Gravstenen är privat egendom och tillhör gravrättsinnehavaren.  

Kan jag välja vilken sten som helst?

Gravrättsinnehavaren har stor valfrihet, men det finns vissa regler att följa. Reglerna berör till exempel gravstenarnas utformning, färg och montering, och skiljer sig åt mellan de olika kyrkogårdarna och mellan olika områden inom kyrkogårdarna. Vårt mål är att inom ramen för god gravkultur och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, tillåta gravrättsinnehavaren största möjliga frihet i valet av gravsten. 

Behöver jag kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få sätta upp en gravsten?

Ja, för att få sätta upp eller ändra en befintlig gravsten behöver gravrättsinnehavaren göra en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Först efter godkänd gravvårdsansökan har man rätt att sätta upp en gravsten. Här finns ansökningsblanketter för att sätta upp en sten.

Hur går jag tillväga?

Ta kontakta med ett stenhuggeri. De kan också kan hjälpa till med ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Det är viktigt att din ansökan är godkänd av kyrkogårdsförvaltningen innan du beställer stenen.

Varför kontrolleras gravstenarna?

Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att alla gravstenar är säkert monterade för att de inte ska utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller personal. Detta görs minst vart femte år. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket bland annat innebär att stenarna måste klara ett trycktest, vara dubbade korrekt och inte luta för mycket.

Om min gravsten inte är säker, hur får jag veta det?

Efter att vi har kontrollerat gravstenarna skickas ett brev ut till gravrättsinnehavaren. I brevet står det på vilket sätt stenen har underkänts vid testerna.

Hur gör jag för att åtgärda gravstenen?

Det är du som gravrättsinnehavare som har ansvar för gravstenens säkerhet och som får välja vad som ska göras. I vårt brev rekommenderar vi fyra stenhuggerifirmor som du kan ta kontakt med för att få din gravsten åtgärdad.

Jag kan inte betala för att åtgärda gravstenen men jag vill ha gravrätten kvar, går det?

Det går också att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. En gravplats måste inte ha en gravsten.

 

 

 

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefonnummer: 0573-136 10

Telefontid: Måndagar och onsdagar 9:00-12:00

E-post: nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

Tel. 0573-136 00
E-post: nordmarkens.pastorat@svenskakyrkan.se 

Besöksadress:
Silbodals församlingshem
Storgatan 8
672 31 Årjäng

Postadress:
Box 106
672 23 Årjäng