Trankils församling

Trankils kyrka

Trankils kyrka, en korskyrka uppförd av timmer, är i sina äldsta delar sannolikt från 1600-talet. Kyrkplatsen har medeltida ursprung. Den nuvarande kyrkan i Trankil, en spånklädd rödmålad timmerkyrka har korsarmar i norr och söder, vidbyggd sakristia i öster och torn i väster.

Kyrkans byggnadskronologi är dåligt känd, men en dendrokronologisk analys gjord 1980 visade att dess äldsta delar härrör från 1600-talet. Efter om- och tillbyggnader på 1730-talet samt 1824 har den fått sitt nuvarande utseende.

Kyrkan är emellertid, såväl exteriört som interiört, präglad av en genomgripande restaurering på 1940-talet, då kyrkans äldre stilkaraktär kom att framhävas på bekostnad av bland annat en nygotisk inredning från 1800-talets senare hälft.

Äldst bland inventarierna är dopfunten av täljsten från 1200-talet. Mässingsfatet är från modern tid. Ovanför dopfunten var en madonnabild placerad, skulpterad i lindträ på 1200-talets mitt. Madonnabilden stals våren 2012. Predikstolen är ett 1600-talsarbete. På ena väggen syns också rester av väggmålningar från 1740-talets mitt, vilka senare blivit övermålade.

I tornet hänger två klockor, den lilla sannolikt från medeltiden men omgjuten 1740. Den stora klockan är gjuten 1729 i Amsterdam.

Trankils kyrkogård

Trankils kyrkogård har byggts ut i omgångar, en utvidgning ägde rum 1929. År 1942 byggdes den ut ytterligare och gamla kyrkogården stod då klar.

På 1990-talet anlades en ny kyrkogård, söder om den gamla. Denna invigdes 1995. På den nya delen finns en minneslund där man har vacker utsikt över Lelången.

Klicka här för att komma till Trankils församlingsråd.