Trankils kyrka

Trankils kyrka, en korskyrka uppförd av timmer, är i sina äldsta delar sannolikt från 1600-talet. Kyrkplatsen har medeltida ursprung.

Den nuvarande kyrkan i Trankil, en spånklädd rödmålad timmerkyrka har korsarmar i norr och söder, vidbyggd sakristia i öster och torn i väster.

Kyrkans byggnadskronologi är dåligt känd, men en dendrokronologisk analys gjord 1980 visade att dess äldsta delar härrör från 1600-talet. Efter om- och tillbyggnader på 1730-talet samt 1824 har den fått sitt nuvarande utseende.

Kyrkan är emellertid, såväl exteriört som interiört, präglad av en genomgripande restaurering på 1940-talet, då kyrkans äldre stilkaraktär kom att framhävas på bekostnad av bland annat en nygotisk inredning från 1800-talets senare hälft.

Äldst bland inventarierna är dopfunten av täljsten från 1200-talet. Mässingsfatet är från modern tid. Ovanför dopfunten var en madonnabild placerad, skulpterad i lindträ på 1200-talets mitt. Madonnabilden stals våren 2012. Predikstolen är ett 1600-talsarbete. På ena väggen syns också rester av väggmålningar från 1740-talets mitt, vilka senare blivit övermålade.

I tornet hänger två klockor, den lilla sannolikt från medeltiden men omgjuten 1740. Den stora klockan är gjuten 1729 i Amsterdam.