Söka gravrättsinnehavare

De gravar där vi saknar gravrättsinnehavare har försetts med en svart skylt där anhöriga uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Här kan du läsa mer om arbetet att leta efter gravrättsinnehavare.

DE GRAVPLATSER SOM SAKNAR GRAVRÄTTSINNEHAVARE KOMMER ATT LÄGGAS UT LÖPANDE. 

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Östervallskogs kyrkogård (2020). 

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Trankils kyrkogård (2020). 

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Karlanda kyrkogård (2020). 

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Silbodals kyrkogård (gamla delen) (2022).

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Silbodals kyrkogård (nya delen) (2022).

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Silleruds kyrkogård (2022)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Västra Fågelviks kyrkogård (2023)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Holmedals kyrkogård (2023)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Blomskogs kyrkogård (2024)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Töcksmarks kyrkogård (2024)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Töcksmarks kyrkogård (2024)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Silbodals kyrkogård (2024)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Silleruds kyrkogård (2024)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Holmedals kyrkogård (2024)

Klicka här för att se vilka gravar som saknar innehavare på Trankils kyrkogård (2024)

 

Steg 1. Sätt upp en skylt på gravplatsen

Huvudmannen bör som en första åtgärd sätta upp en skylt på gravplatsen. Skylttexten bör vara kortfattad och innehålla en uppmaning att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen. Skylten bör finnas på gravplatsen under minst tvåallhelgonahelger och två morsdag. Under denna tid får det förutsättas att någon med anknytning till gravplatsen besöker platsen och tar del av uppmaningen.

För att ytterligare skapa uppmärksamhet kring de åtgärder som huvudmannen vidtar för att återfinna gravrättsinnehavare, kan information läggas ut på huvudmannens webbplats och kontakt tas med lokalpressen för att  informera om att förvaltningen sätter ut skyltar.

Så här ser kontaktskylten vid gravarna ut.

Steg 2. Informera på begravningsplatsen genom ett anslag

Den kortfattade texten på skylten på gravplatsen kräver en mera utförlig information om skälet till den skyltning som förekommer på gravplatserna. Denna information bör lämnas på en anslagstavla på eller i anslutning till begravningsplatsen.  Information kan även publiceras på församlingens webbplats.

Huvudmannen bör inför den kommande dokumentationen göra en notering om när anslaget sattes upp på anslagstavlan.

Steg 3. Informera inom orten – genom annonsering

Informationen om huvudmannens insatser att komma i kontakt med innehavare till gravplatser bör spridas inom orten. Detta kan ske genom ett församlingsblad eller annat informationsblad som delas ut till alla hushåll på orten. 

Huvudmannen ska dokumentera var och när information publicerades. Kopia av informationen ska bevaras.

Steg 4. Någon anmäler sitt intresse för gravplatserna

Alla de åtgärder som huvudmannen vidtagit för att intressenter till de gravplatser där gravrättsinnehavare saknas ger oftast bra resultat. Närstående hör av sig och säger sig vara villiga att vara gravrättsinnehavare.

Den som vill vara gravrättsinnehavare får fylla i blanketten ”Begäran om att antecknas som gravrättsinnehavare”. Var det en gravplats med pågående gravrätt antecknas namnet efter prövning på den som anmält sig. Visar det sig sedan att det finns fler som vill vara gravrättsinnehavare får ett tillägg i gravboken göras efter bedömning. 

Steg 5. Avsluta sökandet-återlämnad

När åtgärderna ovan genomförts och ingen har trots detta hört av sig ska sökandet avslutas. Det får anses ligga i innehavarens eget intresse att aktivt bevaka sin rätt till gravplatsen genom att låta anteckna sig i gravboken. Har ingen hört av sig inom den angivna tiden av två år bör huvudmannen kunna utgå från att det numera inte finns någon innehavare av rätten till gravplatsen.

Gravplatsen får därmed anses som återlämnad till huvudmannen och därigenom upphör gravrätten enligt 7 kap. 19 § begravningslagen. När en gravrätt är återlämnad är upplåtaren dock skyldig att behålla gravplatsen under minst 25 år från gravsättningen till förmån för den som senast har gravsatts där enligt 7 kap. 20 § begravningslagen.

När gravrätten på detta sätt är återlämnad upphör partsförhållandet i ett eventuellt gravskötselavtal.  Finns det pengar kvar för gravskötsel ska dock skötselåtagandet fortsätta. Finns det inga pengar kvar upphör skötseln och gravplatsen kan förberedas för återanvändning. 

Steg 6. Sammanställ en rapport 

Huvudmannens insatser för att komma i kontakt med intressent ska dokumenteras. Sökandet bör därför avslutas med en rapport så att allmänheten och efterlevande kan se vad huvudmannen gjort i ärendet.  

Av rapporten bör framgå bl.a.

- tidpunkten när skylten placerades inom gravplatsen
- tidpunkten när anslaget placerades på begravningsplatsen
- tidpunkt för och textinnehållet på anslagen information
- tidpunkt för och innehåll för annonsering

Har huvudmannen gjort ytterligare insatser för att fästa eventuell gravrättsinnehavares uppmärksamhet på att han eller hon bör anmäla sin rätt till gravplatsen bör även dessa insatser noteras i rapporten. 

Rapporten protokollförs och beslut fattas om att gravplatsen ska anses som återlämnad

Rapporten bör behandlas vid sammanträde med kyrkoråd, kyrkogårdsutskott eller det organ som praktiskt fullgör uppgifterna enligt begravningslagen. Därmed blir rapporten protokollförd. 

Genom anteckning på gravbokens anteckningssida om dag för sammanträdet samt paragraf, blir det möjligt att i en framtid lättare kunna återfinna och ta del av rapportens innehåll.