Silbodals kyrka

Silbodals kyrka uppfördes åren 1858-59 efter ritningar av arkitekten C G Blom-Carlsson. Den nya kyrkan föregicks av en timrad korskyrka från 1600-talet belägen ca 200 m sydöst om den nuvarande kyrkplatsen. Sannolikt har här även funnits en medeltida kyrka.

Silbodals kyrka tillhör den handfull kyrkor i länet som helt otraditionellt är orienterad i nord-sydlig riktning och består av ett rektangulärt långhus med ett smalare, tresidigt avslutat kor i söder samt torn i norr.

Kyrkans exteriör är välbevarad och ett typiskt exempel på nyklassicismen som gjorde sig gällande strax efter 1800-talets mitt. Yttermurarna artikuleras av hörnpilastrar och en kraftig konsolgesims. Västtornet kröns av en hög lanternin med spira omgiven av små hörntureller.

Kyrkorummet har genomgått flera stora förändringar i samband med restaureringar under 1900-talet. Dopfunten, som är en av kyrkans äldsta föremål, är sannolikt från tidig medeltid. Altarskulpturen och korfönstrets träreliefer är gjorda av konstnären Gunnar Torhamn.

En kvinnlig körledare står framför en barnkör och sträcker upp en arm i luften. Barnen gör likadant.

Sång och lek i Silbodal

Namnet säger det mesta om den här gruppen. Kom och sjung, lek, fika, träffa kompisar i kyrkan. Fredagar 6 okt–dec 2023 kl. 13.15, Silbodals kyrka