Silbodals församling

Silbodals kyrka

Uppfördes åren 1858-59 efter ritningar av arkitekten C G Blom-Carlsson. Den nya kyrkan föregicks av en timrad korskyrka från 1600-talet belägen ca 200 m sydöst om den nuvarande kyrkplatsen. Sannolikt har här även funnits en medeltida kyrka. Arkitekt för kyrkan var C G Blom-Carlsson.

Silbodals kyrka, vilken tillhör den handfull kyrkor i länet som helt otraditionellt är orienterad i nord-sydlig riktning består av ett rektangulärt långhus med smalare, tresidigt avslutat kor i söder samt torn i norr.

Kyrkans exteriör är välbevarad och ett typiskt exempel på den mer etablerade nyklassicismen som gjorde sig gällande strax efter 1800-talets mitt. Yttermurarna artikuleras av hörnpilastrar och en kraftig konsolgesims. Västtornet kröns av en hög lanternin med spira omgiven av små hörntureller.

Kyrkorummet har genomgått flera stora förändringar i samband med restaureringar under 1900-talet. Dopfunten, som är en av kyrkans äldsta föremål, är sannolikt från tidig medeltid. Altarskulpturen och korfönstrets träreliefer är gjorda av konstnären Gunnar Torhamn.

Silbodals kyrkogård

Den äldsta delen av Silbodals kyrkogård invigdes samtidigt som kyrkan den 28 augusti 1859. På 1990-talet byggdes en ny kyrkogårdsanläggning som är belägen norr om kyrkan på andra sidan om den forna järnvägen.

1995 och 1997 byggdes ett gravkapell med bårhus norr om kyrkan. Ritningarna gjordes av arkitekt Marianne Åstedt. Bårhuset har plats för 6 kistor i en modern anläggning.

Vid foten av Kyrkåsen alldeles vid änden av Västra Silen fanns tidigare en gammal träkyrka från 1664. Denna kyrka revs 1859 på grund av sitt dåliga skick. Platsen låg öde i åtta decennier tills år 1939, då den äntligen sattes i ett någorlunda värdigt skick. Idag är det en mycket vacker minneslund och grusformationen i mitten visar på den forna kyrkans form och storlek.

Klicka här för att komma till Silbodals församlingsråd