Holmedal-Karlanda församling

Holmedals kyrka

Holmedals kyrka uppfördes åren 1854-57 efter ritningar av arkitekten C G Blom-Carlsson. Den nya kyrkan ersatte en timrad korskyrka från 1686, belägen ca 200 meter väster om den nuvarande kyrkplatsen. På samma plats stod tidigare en medeltida träkyrka. Holmedals kyrka,är uppförd i nyklassicistisk stil och har en tämligen oförändrad exteriör. Kyrkan har ett rektangulärt kyrkorum med inbyggt smalare kor och flankerande smårum. De vitputsade murarna genombryts av stora rundbågiga fönsteröppningar samt artikuleras med hörnpilastrar, listverk, bågfriser och klassicerande portalomfattningar. Vid en genomgripande restaurering på 1930-talet slogs bland annat tunnvalv över koret och altaruppsatsen i barockstil från den gamla kyrkan placerades i koret. Under 1996 genomgick kyrkan en omfattande renovering då bland annat altaruppsats och predikstol konserverades. Nära kyrkan ligger prästgården med manbyggnad från 1806 och Karl XII-stugan, hitflyttad 1739. I den sistnämnda lär enligt traditionen Karl XII ha. 

Holmedals kyrkogård

Kyrkogårdsanläggningen i Holmedal består av 3 delar från olika tider. Den äldsta delen från 1600-talet är inramad av en stenmur, vilket har kvar sin ursprungliga stigport i öster. Nu lyder årtalet på porten 1681, men på ett äldre foto från ca 1900 är årtalet 1618.

År 1951 togs en ny kyrkogård i bruk och denna är belägen sydöst om den gamla. År 1955 byggdes även ett gravkapell i dess västra del. Kapellet är ritat av en bygdens son, arkitekt Gösta Fredblad, Halmstad. Här finns även en kylanläggning samt en liten redskapsbod.

På gravkapellets södra vägg sitter ett blyinfattat fönster vilket härstammar från en gammal nedbrunnen landsortskyrka i Frankrike.

Den allra nyaste anläggningen finns i sydväst, bakom gravkapellet och togs i bruk 1981. Den har asfalterade huvudgångar samt nyuppsatta lyktor som ökar tillgängligheten under de mörkaste årstiderna.

Minneslunden anlades mellan åren 2010 och 2012. Denna är ritad av arkitekt Marianne Åstedt, Holmedal.

 

Karlanda kyrka

Karlanda kyrka, uppfördes åren 1776-78. Den ersatte då en medeltida kyrka. Den äldre träkyrkan låg ungefär 1 km norr om den nuvarande kyrkan vid gården Stommen. Stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti, vidbyggd sakristia på norrsidan samt torn i väster. Kyrkans murar är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Exteriören förändrades i vissa delar under 1800-talets första hälft. Då det ursprungliga spåntaket byttes ut mot skiffer och tornet fick en ny överbyggnad med en tvåvånig lanternin. Även kyrkorummet, som täcks av trätunnvalv, genomgick förändringar under 1800-talet. Interiörens nuvarande karaktär är emellertid ett i huvudsak ett resultat av 1960 års restaurering, då bland annat den ursprungliga färgsättningen på altartavla och predikstol återskapades. Dopfunten av täljsten, från 1200-talet, är från den gamla kyrkan. En del virke från den gamla kyrkan togs tillvara när den revs 1777. Bräder med fragment av takmålningar finns bevarade i kyrkan. 

Karlanda kyrkogård

Karlanda kyrkogård har byggts ut allt eftersom. Någon gång på 1940-1950-talet byggdes den ut österut. Den nya kyrkogården invigdes 2 juni 1991 och minneslunden anlades 2006.