Gravskick och gravplats

Ett av de sista valen som görs för en person handlar om var och hur personen ska begravas. Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Här kan du läsa om olika typer av gravplatser och gravskick.

Gravplats för kista

Kistgravar som sedan länge varit det dominerande gravskicket upplåtes vanligen med plats för två kistor. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar.

Gravplats för urna

Vissa kvarter är till för urngravplatser eftersom det ibland är begränsat utrymme, något som man också måste ta hänsyn till när det gäller val av gravsten.

Minneslund

En minneslund är ett helt anonymt gravskick som finns på samtliga av våra kyrkogårdar. Anonymt innebär att all aska grävs ner någonstans inom minneslundens område, utan närvaro av anhöriga.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen och upplåts med en begränsad gravrätt till en gravrättsinnehavare under 25 år. Vid varje plats finns möjlighet till gravsättning av två urnor.

Askgravlund

Askgravlunden är en utveckling av minneslunden. Den är av kollektiv karaktär och utan upplåtelse av gravrätt.