Meny

Gravregistret blir digitalt

Förnärvarande arbetar vi med att göra vårt gravregister digitalt. I samband med digitaliseringen arbetar vi med att uppdatera registret och göra det aktuellt. Vi söker därför efter gravrättsinnehavare.

Det är endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten. Det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt, t.ex. i samband med en ny upplåtelse av en gravplats, gravrättsinnehavaren avlider eller gravrätten överlåts till någon.

När gravrättsinnehavaren avlider ska dödsboet inom sex månader från dödsfallet anmäla till upplåtaren vem eller vilka gravrätten har gått över till eller att det inte finns någon som gravrätten gått över till. Gravrätten kan endast gå över till någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon gravsatt inom gravplatsen.

Gravrätten får aldrig gå över till någon som inte är villig att överta den och gravrätten kan återlämnas till upplåtaren innan gravrättstiden har gått ut. När upplåtelsetiden för en gravrätt har gått ut kan gravrätten efter ansökan hos upplåtaren förnyas. Det är upplåtaren som beslutar om villkoren för detta och en avgift får tas ut. Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är alltså gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift.