Askgravlund

Askgravlunden är en utveckling av minneslunden. Den är av kollektiv karaktär och utan upplåtelse av gravrätt.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all vård och plantering inom askgravlunden. Anhöriga får utsmycka med snittblommor i anvisade vaser eller ljus i lykta på anvisad plats. Här finns ingen enskild gravanordning men en namnplatta sätts upp på ett gemensamt monument. Namnplattan bekostas av de anhöriga. Plats ges till maka/make i samma askgravlund men inte bredvid varandra. Askans läge får inte markeras. Till skillnad från minneslund så har man i en askgravlund möjlighet att som anhörig närvara vid nedsättningen av askan. Nedsättningen sker endast då marken är tjälfri.

 

Askgravlund finns på följande kyrkogårdar:

Silbodal
Kostnaden för namnplattan är 2 260 kr.