Meny

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Prästen tar kontakt
Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. De kommer tillsammans överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på församlingens expedition. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen.  Församlingens expedition kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer
Prästen väljer tillsammans med de anhöriga psalmerna och den musik som ska spelas. Om de anhöriga har önskemål om annan sång och musik som ska ingå i begravningsgudstjänsten kan begravningsombudet hjälpa till att ordna detta. Prästen är ytterst ansvarig för alla moment i gudstjänsten.

Den avlidnes önskemål
Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet bland anhöriga om hur man ska gå till väga har de laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens.

Bårtäcke
Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Nordmalings församling har tre olika bårtäcke till utlåning. Anhöriga kan också använda ett eget bårtäcke. 
 
Minnesstund
I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.  Församlingsgården kan hyras mot en kostnad av 300 kr till församlingsbor som ordnar minnesstunden i egen regi.

Tacksägelseringning
En söndag i anslutning till begravningen ber man för den döde och de anhöriga i gudstjänsten. Samtidigt sker tacksägelseringning.  Detta gäller för den som tillhört Svenska kyrkan.

Begravningsverksamheten
Lokal för begravningsceremoni, kremering och gravsättning är betalda av begravningsavgiften. Det gäller alla – oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. För medlemmar är Svenska kyrkans tjänster gratis, det vill säga begravningsgudstjänsten, präst och musiker kostar ingenting.